Dissemination Project at scientific forums

DSCN6632International Symposium “To new best practices in management research and development in EU countries”, May 31-June 1, 2013, University „Stefan cel Mare”, Suceava, Romania. Presentation: Dr. Silvia Ghinculov, Director of Scientific Library of AESM „The role of university library in providing information science”.

.

International  Conference “European Research Development Horizont 2020”, July 10 – 13, 2013, University „Stefan cel Mare”, Suceava, Romania. Presentation: Dr. Silvia Ghinculov, Director of the Scientific Library of AESM “Management of Information Resources in the current context”.

International Scientific Conference “60 years of economic higher education in the Republic of Moldova: through innovation and competitiveness to economic progress”, September 27-28, 2013, The Academy of Economic Studies of Moldova. Presentation: Dr. Silvia Ghinculov and Natalia Cheradi “The development of new information services for higher economic education in the Republic of Moldova”.

Scientific Conference “Integration through research and innovation”, September 26-28, 2013, State University of Moldova. Presentation: Natalia Cheradi “Study of training needs of users of academic information services”, Ana Gudima “Institutional Repository: sustainable partnership with universities”.

Colloquia PROFESSORUM TRADITION AND INNOVATION in SCIENTIFIC RESEARCH, the IV-th edition, section “University library in the context of the Information Society and Knowledge”, October 11, 2013, Balti State University “A. Russo”. Presentation: Dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi “Sustainable development of information services for education and science”.

Photos:

International Scientific Conference “The Scientific Library – a pillar for building the knowledge society”, October 30, 2013, The Academy of Sciences. Presentation: Dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi “New forms of International cooperation of the Scientific Library of AESM”.

The European Conference on Information Literacy, ECIL, 22 – 25 October 2013, Istanbul, Turkey. Organizers: Department of Information Management of Hacettepe University in Ankara and Department of Information and Communication Sciences of Zagreb University. Presentations: Angela Repanovici, Diana Cotoros and Ane Landøy „A Research Based Framework for Developing Information Literacy Projects”; Angela Repanovici „Romanian Results in the Joint International Survey on Information Literacy Skills of Library and Information Science Students”.

Conference Website

Diseminarea Proiectului la foruri ştiinţifice

Simpozionul Internațional “To new best practices in management research and development in EU countries”, 31 mai – 1 iunie 2013, Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava, România. Comunicare: dr. Silvia Ghinculov, director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM „Rolul bibliotecii universitare în asigurarea informaţională a ştiinţei”.

Conferinţa Internaţională „European Research Development Horizont 2020”, 10 – 13 iulie 2013, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, România. Comunicare: dr. Silvia Ghinculov, director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM „Managementul resurselor informaţionale în contextul actual”.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „60 de ani de învăţământ economic superior în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 27-28 septembrie 2013, Academia de Studii Economice din Moldova. Comunicare: dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru învăţământul economic superior din Republica Moldova”.

Conferinţa Ştiinţifică „Integrare prin cercetare şi inovare”, 26-28 septembrie 2013, Universitatea de Stat din Moldova. Comunicări: Natalia CheradiStudierea necesităţilor de formare a utilizatorilor serviciilor informaţionale în mediul universitar”, Ana Gudima „Repozitoriul instituţional: parteneriat durabil cu facultăţile”.

COLLOQUIA PROFESSORUM TRADIŢIE ŞI INOVARE ÎN CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ, ediţia a IV-a, secţiunea „Biblioteca universitară în contextul Societăţii Informaţionale şi a Cunoaşterii”, 11 octombrie 2013, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi. Comunicare: dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi „Dezvoltarea viabilă a serviciilor informaţionale pentru educaţie şi ştiinţă”.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Biblioteca ştiinţifică – pilon spre edificarea societăţii cunoaşterii, 30 octombrie 2013, Academia de Ştiinţe a Moldovei. Comunicare: dr. Silvia Ghinculov, Natalia Cheradi „Noi modalităţi de colaborare internaţională a Bibliotecii Ştiinţifice ASEM”.

Prima conferinţă europeană de Cultura Informaţiei, ECIL – European Conference on Information Literacy, 22-25 octombrie 2013, Istanbul, Turcia. Organizatori: Department of Information Management of Hacettepe University din Ankara şi Department of Information and Communication Sciences al  Universităţii din  Zagreb. Comunicări: Angela Repanovici, Diana Cotoros şi Ane Landøy „A Research Based Framework for Developing Information Literacy Projects”, Angela Repanovici „Romanian Results in the Joint International Survey on Information Literacy Skills of Library and Information Science Students”.

Website-ul Conferinţei

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s