International Conference „Promoting equal opportunities in education and culture: The role of libraries”

ASEM_posterThe Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova was organized an International Conference on „Promoting equal opportunities in education and culture: The role of libraries”, in December 12, 2013. The event was organized within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between the Academy of Economic Studies and the University of Bergen.

In 2000, the European Union (EU) has adopted two Directives (Directives 2000/43/EC and 2000/78/EC) prohibiting direct and indirect discrimination on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age and sexual orientation. These documents contain precise definitions on direct discrimination, indirect, harassment and the principle of equal treatment between persons. Republic of Moldova adopted the legal framework on equality: the Law on Equal Opportunities for Women and Men of 09.02.2006 and the Law on Equality of 25.05.2012.

The purpose of the conference: Identifying the role of the library in promoting equality in the community.

Theme of the presentations:

 • what does the equality mean;
 • general aspects of equal opportunities in accordance with the laws of the European Union and the Republic of Moldova;
 • the importance of promoting gender equality;
 • equality in terms of access to education and information;
 • strategies, tools, techniques used to support and promote equal opportunities, ways to tackle inequality of opportunity in education and culture.

Silvia Ghinculov, PhD, Director of Scientific Library of AESM, Ala Cotelnic, First vice Rector of AESM and Mariana Harjevschi, President of the Library Association from the Republic of Moldova greeting the conference.

The conference was divided into two thematic sessions:

1. Equality in a democratic society. The purpose of the session was to identify sustainable solutions to strengthen gender equality in society. The following reports were presented:

 • Nadejda ŞIŞCAN, PhD., Professor, AESM. Improving gender relations in a democratic society in relation to the evolution of the human development paradigm.
 • Angela CASIAN, PhD, Assoc., AESM. Gender issues in the financing of education of the Republic of Moldova.
 • Elena CARA, PhD, Assoc., Ion PÂRŢACHI, PhD, Professor, AESM. Coverage of public administration through the gender indicators.
 • Tatiana PÂŞCHINA, PhD, Assoc., AESM. Gender aspects through the prism of higher education.
 • Angela SOLCAN, PhD, Assoc., Marina COBAN, PhD, Assoc., AESM. Female entrepreneurship: vision and perspectives.
 • Alexandra TIGHINEANU, senior university lecturer, AESM. Legal aspects of providing equal access to education.
 • Liviu LUCA, senior university lecturer, Anatol ŢUGULISCHI, senior university lecturer, AESM. Age and Gender – indices that influence the size of the insurance premium insurance people.

2. The library’s role in promoting equality. The purpose of the session was to write policy recommendations and institutional level to strengthen the participation of libraries in promoting equality in the community. The following reports were presented:

 • Silvia GHINCULOV, PhD, Director of Scientific Library of AESM. Equal opportunities in terms of access to education and information.
 • Ala SUSARENCO, Head of Section, Scientific Library of AESM. Moldova’s legal framework on equal opportunities, anti-discrimination.
 • Axenia VASCIUC, DIB coordinator, Free International University of Moldova. The role of the academic librarian in promoting equality: ethics context.
 • Natalia CHERADI, Deputy Director, Elena RAILEAN, Chief Specialist, Scientific Library of AESM. Library – forming space of tolerance.

The event was attended by 90 representatives of state institutions, non-governmental organizations, public libraries, specialized university libraries and business representatives. The volume of whole works will be published after the conference.

Photos:

Conferinţa Internaţională „Promovarea egalității de șanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”

Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova a găzduit Conferinţa Internaţională „Promovarea egalității de șanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor”, care a avut loc la 12 decembrie 2013. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen.

În anul 2000, Uniunea Europeană (UE) a adoptat două directive (Directiva 2000/43/CE şi Directiva 2000/78/CE) care interzic discriminarea directă şi indirectă pe motive de rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă şi orientare sexuală. Aceste documente conţin definiţii exacte privind discriminarea directă, indirectă, hărţuirea şi aplicarea principiului egalităţii de tratament între persoane. Republica Moldova a adoptat cadrul legal privind egalitatea de şanse: Legea cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din 09.02.2006 şi Legea cu privire la asigurarea egalităţii din  25.05.2012.

Scopul conferinţei: Identificarea rolului bibliotecii în promovarea egalităţii de şanse în comunitate. Tematica prezentărilor:

 • ce se înțelege prin egalitatea de șanse;
 • aspecte generale privind egalitatea de șanse în concordanţă cu legislaţia din Uniunea Europeană şi Republica Moldova;
 • importanţa promovării egalităţii de șanse;
 • egalitatea de șanse din perspectiva accesului la educație şi la informaţie;
 • strategii, instrumente, tehnici utilizate pentru susținerea şi promovarea egalităţi de şanse, modalităţi de combatere a inegalității de șanse în domeniile educaţiei şi culturii.

Cuvânt de salut au avut: Silvia Ghinculov, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM, Ala Cotelnic, Prim Prorector cu activitatea didactică ASEM şi Mariana Harjevschi, Preşedinte al Asociaţiei Bibliotecarilor din Republica Moldova.

Conferința a fost structurată în 2 sesiuni tematice:

1. Egalitatea de șanse în societatea democratică. Sesiunea a avut ca scop identificarea soluțiilor durabile pentru consolidarea egalității de şanse în societate. Au prezentat comunicări:

2. Rolul bibliotecii în promovarea egalității de șanse. Sesiunea a avut ca scop formularea recomandărilor la nivel de politici și la nivel instituțional pentru a fortifica participarea bibliotecilor în promovarea egalităţii de şanse în comunitate. Au prezentat comunicări:

La eveniment au participat 90 reprezentanți ai instituțiilor de stat, organizaţiilor nonguvernamentale, bibliotecilor publice, specializate şi universitare, reprezentanți ai sectorului de afaceri. Volumul cu lucrările integrale va fi editat după conferinţă.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s