The Professional Seminar on “New trends and priorities in information service of the university community”

12.12 004

The Professional Seminar on “New trends and priorities in information service of the university community” has held in December 11 to 12, 2014 within the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” funded by the Norwegian Cooperation Programme with Eurasia in Higher Education. Place: Academy of Economic Studies of Moldova, Scientific Library. The purpose of the Seminar: Identifying the role of the library in the current modernization of economic education and promoting economic science. The seminar was divided into six sessions:

Session 1. Silvia GHINCULOV, PhD, Associate Professor, Director of the Scientific Library of AESM: Information on participation in the National Library Colloquium “The library and the librarian of the Third Millennium”, international event within the Days of the Central University Library “Mihai Eminescu” Iasi, November, 5 to 8, 2014. EIFL General Assembly 2014, Istanbul, Turkey, November, 9 to 16, 2014.

Session 2. Natalia CHERADI, Deputy Director of the Scientific Library of AESM: IFLA report on global trends of development of libraries (Trend Report) presented at the IFLA General Conference “Libraries, Citizens, Societies: Confluence for Knowledge”, Lyon, France, August, 16 to 22, 2014. National Scientific Conference with international participation. “Integration through research and Innovation”, State University of Moldova, Chisinau, November, 11, 2014.

Session 3. Ana GUDIMA, Head of “Multimedia Centre” of the Scientific Library of AESM: TEMPUS project «Modern Information Services for Improvement the quality of studies» MISISQ. The objectives for 2015.

Session 4. Maria VĂTĂMANU, Chief Specialist of “Bibliography Section” of the Scientific Library of AESM: Library Year 2015 – Year of promotion of European values. 2014 Annual Meeting of the Conference of Directors of Public Libraries of Moldova (CODIBIP), November, 19, 2014, Chisinau, National Library of Moldova. Natalia CHERADI, Deputy Director of the Scientific Library of AESM: Scientific Library of AESM 2015: priorities and objectives.

Session 5. Ina NICUTA, Chief Specialist of “Bibliography Section” of the Scientific Library of AESM: Institutional Strengthening Project ABRM (2014-2015). Regulations and normative documents of the National Library Council: projects under debate.

Session 6. Elena RAILEAN, Chief Specialist of “Multimedia Centre” of the Scientific Library of AESM: Consortium REM: achievements and objectives of 2015.

The event was attended by librarians from AESM and representatives of methodological subordinate institutions.

Photos:

Seminarul profesional „Tendinţe noi şi priorităţi în servirea informaţională a comunităţii universitare”

La data de 11 – 12 decembrie 2014 a avut loc Seminarul profesional „Tendinţe noi şi priorităţi în servirea informaţională a comunităţii universitare”, organizat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen. Locaţie: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică. Scopul seminarului: Identificarea rolului bibliotecii în contextul actual al modernizării învăţământului economic şi promovarea ştiinţei economice. Seminarul a fost organizat în şase sesiuni:

Sesiunea 1. Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM: Informaţie privind participarea la Colocviul Naţional de Biblioteconomie „Biblioteca şi bibliotecarul Mileniului III”, evenimentul internațional în cadrul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi,  5 – 8 noiembrie 2014. Asambleea Generală EIFL 2014, Istanbul, Turcia, 9-16 noiembrie 2014.

Sesiunea 2. Natalia CHERADI, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Raportul IFLA cu privire la tendințele globale de dezvoltare a bibliotecilor (Trend Report) prezentat în cadrul Conferinţei Generale IFLA „Biblioteci, Cetăţeni, Societăţi: Confluenţe pentru Cunoştinţe”, Lyon, Franța, 16 – 22 august 2014. Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Integrare prin cercetare şi inovare”, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, 11 noiembrie 2014.

Sesiunea 3. Ana GUDIMA, şef secţie „Centrul Multimedia”, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Proiectul TEMPUS „Servicii Informaționale Moderne pentru Îmbunătățirea Calității Studiilor”: MISISQ. Obiectivele anului 2015.

Sesiunea 4. Maria VĂTĂMANU, specialist principal, secţia Bibliografie, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Anul Bibliologic 2015 – Anul Promovării Valorilor Europene. Întrunirea anuală 2014 a Conferinței Directorilor Bibliotecilor Publice din Republica Moldova (CODIBIP), 19 noiembrie 2014, Chişinău, Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Natalia CHERADI, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Biblioteca Ştiinţifică a ASEM în anul 2015: priorităţi şi obiective.

Sesiunea 5. Ina NICUŢĂ, specialist principal, secţia Bibliografie, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Proiectul Consolidarea capacității instituționale ABRM (2014 – 2015). Documente regulamentare şi normative ale Consiliului Biblioteconomic Naţional: proiecte în discuţie.

Sesiunea 6. Elena RAILEAN, şef secţie „Centrul Multimedia”, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Consorţiul REM: realizări şi obiective ale anului 2015.

La eveniment au participat bibliotecarii de la ASEM și reprezentanții instituțiilor de subordonare metodologică.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s