The Final conference of the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”

DSCN4144

The Final conference of the project The Final conference of the project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education” has held in December 19, 2014, funded by the Norwegian Cooperation Programme with Eurasia in Higher Education. Place: Academy of Economic Studies of Moldova, Scientific Library. The purpose of the Conference: General conclusions on the project, presentation of products developed within the project by the Scientific Library of AESM. The Conference Agenda included the following:

Silvia GHINCULOV, PhD, Associate Professor, Director of the Scientific Library of AESM: Results of the Romanian-Moldovan-Norwegian sustainable development information services for education and economic research. Extension of the collaboration with the University of Bergen. Innovative and sustainable information services for higher education in the Republic of Moldova.

Natalia CHERADI, Deputy Director of the Scientific Library of AESM: Research report: Doctor’s Degree students and the scientific research process: the role of the library.

Silvia HABAŞESCU, Head of “Bibliography Section” of the Scientific Library of AESM: Information Literacy: the curriculum oriented on academic segments.

Svetlana STUDZINSCHI, Chief Specialist of “Bibliography Section” of the Scientific Library of AESM: Plagiarism and the best practices to ensure the originality of written work.

Natalia SUVAC, Head of „Communication collections”: Club of Culture and Information “Land of Fiords”: activity prospects.

Elena RAILEAN, Chief Specialist of “Multimedia Centre” of the Scientific Library of AESM: Registration of economic journals in Open Academic Journals Index.

Presentation of products developed within the Project:

  • Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education: results presented on Web.
  • The Institutional digital repositories of AESM – IREK.
  • Information Literacy: Tutorials developed for training users.
  • Studying English in the Library: results and prospects.
  • Promoting equal opportunities in education and culture: The role of libraries.

Photos:

Conferinţa finală a Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru învăţământul economic superior din Moldova”

La data de 19 decembrie 2014 a avut loc Conferinţa finală a Proiectului „Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru învăţământul economic superior din Moldova”, finanţat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între Academia de Studii Economice din Moldova şi Universitatea din Bergen. Locaţie: Academia de Studii Economice din Moldova, Biblioteca Ştiinţifică. Scopul Conferinţei: Concluzii generale privind realizarea proiectului, prezentarea produselor elaborate de Biblioteca Ştiinţifică ASEM în cadrul proiectului. Agenda Conferinţei a inclus următoarele:

Silvia GHINCULOV, dr., conf. univ., director al Bibliotecii Ştiinţifice ASEM: Rezultatele colaborării moldo-română-norvegiene privind dezvoltarea durabilă a serviciilor informaţionale pentru învăţământ şi cercetare economică. Extinderea colaborării cu Universitatea din Bergen. Servicii de informare inovatoare și durabile pentru învățământul superior din Republica Moldova.

Natalia CHERADI, director adjunct, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Raport de cercetare: Doctoranzii şi procesul de cercetare ştiinţifică: rolul bibliotecii.

Silvia HABAŞESCU, şef secţie Bibliografie, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Cultura Informaţiei: Curricula orientată pe segmentele academice.

Svetlana STUDZINSCHI, specialist principal, secţia Bibliografie, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Plagiatul și cele mai bune practici pentru asigurarea originalităţii lucrărilor scrise.

Natalia SUVAC, şef secţie „Comunicarea colecţiilor”: Clubul de Cultură şi Informare „Ţara fiordurilor”: perspectivele activităţii.

Elena RAILEAN, specialist principal „Centrul Multimedia”, Biblioteca Ştiinţifică ASEM: Înregistrarea revistelor economice în Open Academic Journals Index.

Prezentarea produselor elaborate în cadrul Proiectului:

  • Proiectul Dezvoltarea noilor servicii informaţionale pentru Învăţământul Economic superior din Moldova: rezultate prezentate pe Web.
  • Depozit digital instituţional ASEM – IREK.
  • Cultura Informaţiei: Tutoriale elaborate pentru instruirea utilizatorilor.
  • Studierea limbii engleze în cadrul Bibliotecii: rezultate şi perspective.
  • Promovarea egalităţii de şanse în educaţie şi cultură: rolul bibliotecilor.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s