Summer School “Information Literacy” in Tulcea, Romania

Summer School “Information Literacy” took place on June 25-30, 2017 and was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The summer school was attended by 31 librarians from 18 universities from the Republic of Moldova.

Monday, June 26, 2017
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=g6NcZlAL6Lo&t=4598s

Trainees from the Summer School were welcomed by Prof. dr. Liliana ROGOZEA, Vice-Rector at Transilvania University of Braşov, and by the project coordinators: Ane LANDOY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway, and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The first day program included three presentations and practical applications:

Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania
New instruments of publishing – text like dynamic resource

Lenuța URSACHI, Library of “Dunărea de Jos” University of Galati, Romania
Users education regarding efficient search and using of information

Angela REPANOVICI, Prof., PhD, Transilvania University, Brasov, Romania
The Need for Skills in the Information Literacy

Practical applications have been made using Kahoot! tools and coordinated by Angela REPANOVICI, Prof. PhD, Transilvania University, Braşov, Romania. Kahoot! is a free learning platform based on game and educational technology. Launched in August 2013 in Norway, Kahoot! is now used by over 50 million people in 180 countries. It has been designed to be accessible to classrooms and other educational environments around the world. Kahoot! learning games can be created by anyone, on any subject and for all ages. It has gained popularity quickly because it can be accessed using any device, computer or laptop that has a web browser. The winner of the test about Information Literacy was Aculina MIHALUŢA, Scientific Library of the State University “Alecu Russo” from Bălţi.

PHOTOS (221)

Tuesday, June 27, 2017
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=Xcb3ETT8YO4&t=13s

The second day of the school included presentations and debates on the latest practices in the Information Literacy.

Ane LANDOY, Head of Department, University of Bergen Library, Norway
Academic writing centers – a new opportunity for the academic library

Serap KURBANOGLU, Professor, PhD, Hacettepe University, Ankara, Turkey
Gamification and Information Literacy

Robert CORAVU, PhD, University of Bucharest, Faculty of Letters, Department of Communication Sciences, Romania
Consortium acquisition of electronic resources, case study in Romania

Angela REPANOVICI, Prof., PhD, Transilvania University, Brasov, Romania
Pedagogical aspects in teaching Information Literacy

Sanda ERDELEZ, Prof., PhD, University of Missouri, USA
Integrating information encountering into Information Literacy

PHOTOS (77)

Wednesday, June 28, 2017
The third day of the Summer School included free debates in the Danube Delta. The participants spent a wonderful day in the Danube Delta Biosphere Reserve, where they admired the unique landscapes in the world. Practical applications on this day were focused on comparing the services of two academic writing centers. 15 librarian teams have carried out the comparative analysis of 30 academic writing centers from various European university centers. The second practical task was to develop the strategy of creating an academic writing center at its own educational institution.

PHOTOS (247)

Thursday, June 29, 2017
Streaming live on https://www.youtube.com/watch?v=sqlRgJjxHpg

The fourth day of the Summer School included the following communications:

Nelly ȚURCAN, Prof., PhD, State University of Moldova and Information Society Development Institute
Information Literacy and scientific communication: interferences

Mioara VONCILĂ, Director, “Dunărea de Jos” University Library, Galati, Romania
Galati University experience in Information Literacy

Silvia GHINCULOV, PhD, conf., Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova
General information about the project progress

Natalia CHERADI, PhD, Deputy Director, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova
Assessing the needs of academic libraries modernization

In the final phase of this day were presented the institutional strategies regarding the creation of Academic Writing Centers:

Viorica LUPU, Deputy Director, Republican Agricultural Science Library of the State Agrarian University of Moldova
Academic Writing Center in the State Agrarian University of Moldova

Ina NICUŢĂ, senior specialist, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova
The School for beginner researchers of AESM

Zinaida STRATAN, Director, Scientific Library of the Technical University of Moldova
Ecaterina SCHERLET, Director, Scientific Library of the “I. Creangă” State Pedagogical University
Academic Writing Center

The closing of the Summer School was a festive event with discussions, totals, evaluations, handing out certificates of participation and diplomas for trainers. There were four wonderful days and a valuable experience where all the participants at the Summer School felt comfortable, working actively, devotedly and with enthusiasm. It was a joy to meet trainers from Norway, Turkey, USA, Romania and the Republic of Moldova. The summer school was a reference point for librarians from the Republic of Moldova, an opportunity for beautiful memories, a possibility to learn new things and, at the same time, a powerful incentive for innovation of the library’s activity.

PHOTOS (117)

31 librarians and 10 trainers from Norway, Turkey, USA, Romania and the Republic of Moldova participated at the “Information Literacy” Summer School. The event was transmitted online by the Information Society Development Institute (IDSI). Video recordings: 282 views. Evaluation of the Summer School, Tulcea, 2017.


Școala de vară „Cultura informației” în Tulcea, România

Școala de vară „Cultura informației” a avut loc în perioada 25-30 iunie 2017 și a fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. La Școala de vară au participat 31 de bibliotecari din 18 universități din Republica Moldova.

Luni, 26 iunie 2017
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=g6NcZlAL6Lo&t=4598s

Formabilii din cadrul Școlii de vară au fost salutați de Prof.dr. Liliana ROGOZEA, Prorector la Universitatea Transilvania din Brașov și coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul primei zile a inclus trei prezentări și aplicații practice:

Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România
Noi instrumente de redactare – textul ca resursă dinamică

Lenuța URSACHI, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România
Educarea utilizatorilor pentru căutarea și organizarea eficientă a informației

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Nevoia de abilități în Cultura Informației

Aplicațiile practice au fost realizate cu utilizarea instrumentelor Kahoot! și coordonate de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. Lansat în august 2013 în Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de țări. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot! Pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru toate vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un browser web. Învingătoarea testului consacrat Culturii Informației a fost Aculina MIHALUȚA, Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.

FOTOGRAFII (221)

Marți, 27 iunie 2017
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=Xcb3ETT8YO4&t=13s

A doua zi a școlii a inclus prezentări și dezbateri privind cele mai noi practici în Cultura Informației.

Ane LANDOY, șef de departament, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia
Centre academice de scriere – o nouă oportunitate a bibliotecilor universitare

Serap KURBANOGLU, prof., dr., Universitatea Hacettepe, Ankara, Turcia
Învățarea prin jocuri și Cultura Informației

Robert CORAVU, dr., Universitatea din București, Facultatea de Litere, Departamentul Științe ale Comunicării, România
Achiziția consorțială de resurse electronice științifice în România

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Metode pedagogice în predarea Culturii Informației

Sanda ERDELEZ, prof., dr., Universitatea din Missouri, SUA
Integrarea informațiilor în Cultura Informației

FOTOGRAFII (77)

Miercuri, 28 iunie 2017
A treia zi a Școlii de vară a inclus dezbateri libere în perimetrul Deltei Dunării. Participanții au petrecut o zi superbă în Rezervația Biosferei Delta Dunării, unde au admirat peisaje unice din lume. Aplicațiile practice în această zi au fost axate pe compararea serviciilor a câte două centre de scriere academică. 15 echipe de bibliotecari au realizat analiza comparativă a 30 de centre de scriere academică din diverse centre universitare europene. A doua sarcină practică a fost elaborarea strategiei de creare a unui centru de scriere academică la propria instituție de învățământ.

FOTOGRAFII (247)

Joi, 29 iunie 2017
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=sqlRgJjxHpg

A patra zi a Școlii de vară a inclus următoarele comunicări:

Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Cultura informației și comunicarea științifică: Interferențe  

Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România Experiența Universității Galați privind Cultura Informației

Silvia GHINCULOV, dr., conf., director, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei
Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect

Natalia CHERADI, dr., director adjunct, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei
Evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare

În faza finală a acestei zile au fost prezentate strategiile instituționale privind crearea Centrelor de scriere academică:

Viorica LUPU, director adjunct, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Centrul de scriere academică la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Ina NICUŢĂ, specialist principal, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei
Școala cercetătorului începător la ASEM

Zinaida STRATAN, director, Biblioteca Științifică a Universității Tehnice a Moldovei
Ecaterina SCHERLET, director, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat “I.Creangă”
Centrul de scriere academică

Închiderea Școlii de vară a reprezentat un eveniment festiv cu discuții, totaluri, evaluări, înmânarea certificatelor de participare și diplomelor pentru formatori. Au fost patru zile minunate și o experiență valoroasă în care toți participanții la Școala de vară s-au simțit confortabil, lucrând activ, devotat şi cu entuziasm. A fost o bucurie să cunoaștem și să-i reîntâlnim pe formatorii din Norvegia, Turcia, SUA, România și Republica Moldova. Școala de vară a reprezentat pentru bibliotecarii din Republica Moldova un punct de referință, un prilej pentru amintiri frumoase, o posibilitate de a învăța lucruri noi și, în același timp, un stimulent puternic pentru inovarea activității bibliotecii.

FOTOGRAFII (117)

La Școala de vară „Cultura Informației” au participat 31 de bibliotecari și 10 formatori din Norvegia, Turcia, SUA, România și Republica Moldova. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrări video: 282 vizionări. Evaluarea Școlii de Vară, Tulcea, 2017.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s