Workshop 7. Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs

Workshop 7. Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs has held on January 29, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=dUilDOJ6p8Y.

The workshop participants were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included three presentations and practical applications:

 1. Theoretical aspects and new trends in increasing the level of awareness of the library’s role in the university.
 2. Aspects regarding increasing visibility and library image in academic community.
  Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania
 1. An overview of methods for assessing library users’ needs.
  Ane LANDØY, Project coordinator, the University of Bergen Library, Norway.

Discussed topics:
1. Qualitative and quantitative methods for determining users’ needs:

 • No contact between people;
 • Examination of documents;
 • Blogs;
 • Face-to-face interaction;
 • Observation;
 • Interview;
 • Grounded theory;
 • Dialogue analysis – verbal protocol analysis (voice thinking);
 • Ethnographic methods;
 • Interaction with a group;
 • Focus group;
 • The Delphi method;
 • Critical incident technique;
 • Mapping concepts (establishing the correspondence between concepts).

2. The image of the library in society.
3. New trends of attracting users.
4. Libraries in 2020.

Practical activities were performed using the Hypersay application and coordinated by Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University, Brasov, Romania. Hypersay is a solution to make interactive presentations in Power Point and was created by two programmers from Romania Cristian DINU and Paul BALOGH from Learn Forward (UK). Hypersay puts elements of interactivity in Power Point presentations like questionnaires, polls, private notes, sharing slides, or we can see who’s looking at the document in real time. The application is intended for teachers, those who keep presentations, but also for companies that organize events and want to create an interactive atmosphere with the audience. Audience questions can be added using this platform. The person who holds the presentation enters a unique link, has an account and answers questions. Also, with the help of this application, a teacher can see, for example, if a student is inside the presentation or stays on Facebook during the course. Thus, the founders want to give teachers more power through classroom control, through real-time exercises and instant responses. Hypersay is a free app for interactive presentations to connected audience (read more ANDRIESCU, Vlad. Romanians who change education and PowerPoint presentations with Hypersay. In: https://start-up.ro).
Video on Youtube: Hypersay – distract the distracted.

The LibGuides community site was presented by trainers. This platform unite a global community of thousands of cutting-edge librarians (154485 in February 2018) that publishes useful content (576632 published guides), sharing ideas, best practices, and collaborating on creating LibGuides. The community site makes possible to search guides of all member institutions. In the LibGuides system can be made searches based on various criteria: titles/descriptions, subjects, tags, and guide authors. Librarians across the world have the ability to share content within the LibGuides community, using any system guide as a template for creating their own guidebook. LibGuides becomes a social network and a global community of librarian-created content. The possibility of member libraries to share ideas and best practices in creating content and then sharing that content and collaborating with each other is something extremely valuable to the Library field. It adds a new dimension to LibGuides and makes it even more useful.
Video on Youtube: LibGuides Tutorial by Carol Dial.

Marie MORKEN, Head of administration and Svitlana KOLESNYK, Senior Executive Officer of the University Library of Bergen visited the Economic and Financial Planning and Accounting Departments of ASEM and discussed the financial procedures of the project.

Ane LANDØY presented the Plan of activities for 2018 within the project „Modernization of academic library services in Moldova”. Have been awarded Certificates for participation in the current workshop, strategic planning workshops, and events held during the International Open Access Week 2017.

PHOTOS (23)

The workshop was attended by 42 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania. The event was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 51 views.


Workshopul profesional nr.7 „Atragerea comunității academice: evaluarea
și răspunsul la nevoile utilizatorilor”

Workshopul profesional nr.7 Atragerea comunității academice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor” a avut loc la 29 ianuarie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=dUilDOJ6p8Y.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul workshopului a inclus trei prezentări și aplicații practice:

 1. Aspecte teoretice și noi tendințe privind creșterea nivelului de conștientizare a rolului bibliotecii în universitate.
 2. Aspecte privind creșterea vizibilității și a imaginii bibliotecii în comunitatea academică.
  Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.
 1. Prezentare generală a metodelor de evaluare a nevoilor utilizatorilor bibliotecii.
  Ane LANDØY, coordonator de proiect, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia.

Subiecte discutate:
1. Metode calitative și cantitative de determinare a nevoilor utilizatorilor:

 • Fără niciun contact între persoane;
 • Examinarea documentelor;
 • Jurnale;
 • Interacțiunea faţă în faţă;
 • Observarea;
 • Interviul;
 • Teoria întemeiată fundațional (grounded theory);
 • Analiză prin dialog – analiză după un protocol verbal (gândirea cu voce tare);
 • Metode etnografice;
 • Interacţiunea cu un grup;
 • Focus grup;
 • Metoda Delphi;
 • Tehnica incidentului critic;
 • Cartografierea conceptelor (stabilirea corespondențelor dintre concepte).
 1. Imaginea bibliotecii în societate.
 2. Noi tendințe de atragere a utilizatorilor.
 3. Bibliotecile în 2020.

Activitățile practice au fost realizate cu utilizarea aplicației Hypersay și coordonate de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Hypersay este o soluție prin care să fac prezentări interactive în Power Point creată de doi programatori din România Cristian DINU și Paul BALOGH de la compania Learn Forward (Marea Britanie). Hypersay pune elemente de interactivitate în prezentările Power Point, precum chestionare, sondaje, note private, partajarea slide-urilor sau putem vedea cine se uită la document în timp real. Aplicația este destinată profesorilor, celor care țin prezentări cu audiențe mari, dar și pentru companiile care organizează evenimente și vor să creeze o atmosferă interactivă cu publicul. Cu ajutorul platformei, se pot adăuga întrebări pentru audiență. Cel care susține prezentarea accesează un link unic, are un cont și răspunde la întrebări. De asemenea, cu ajutorul contului fiecăruia, un profesor, de exemplu, poate vedea dacă un elev este în interiorul prezentării sau stă pe Facebook în timpul cursului. Astfel, fondatorii vor să dea mai multă putere profesorilor, prin controlul clasei, prin exerciții în timp real și răspunsuri care vin instantaneu. Hypersay e o aplicație gratuită pentru prezentări interactive pentru publicul conectat (citiți mai mult ANDRIESCU, Vlad. Românii care schimbă educația și prezentările Power Point cu Hypersay. In: https://start-up.ro).
Video pe Youtube: Hypersay – distract the distracted.

A fost prezentat site-ul comunității LibGuides. Această platformă reprezintă o comunitate globală care reunește mii de bibliotecari de top (154485 în februarie 2018) care publică conținut util (576632 de ghiduri publicate), împărtășesc idei, cele mai bune practici și colaborează la crearea LibGuides. Site-ul comunitar face posibilă căutarea ghidurilor plasate de instituțiile membre. În sistemul LibGuides pot fi realizate căutări după diverse criterii: subiecte, tipul bibliotecii, etichete, autorii ghidurilor. Bibliotecarii din toată lumea au posibilitatea de a partaja conținuturi în cadrul comunității LibGuides, folosind orice ghid din sistem ca șablon pentru crearea propriul ghid. LibGuides devine o rețea socială și o comunitate globală de conținut creat de bibliotecari. Capacitatea bibliotecarilor de a împărtăși idei și cele mai bune practici în crearea de conținut și apoi de a împărtăși acel conținut și de a colabora unul cu celălalt este ceva extrem de valoros pentru domeniul biblioteconomic. Aceasta adaugă o nouă dimensiune LibGuides și îl face să fie și mai util.
Video pe Youtube: LibGuides Tutorial de Carol Dial.

Marie MORKEN, șef al administrației și Svitlana KOLESNYK, director executiv al Bibliotecii Universității din Bergen au vizitat departamentele Planificarea economică și finanțe, Contabilitate din ASEM și au discutat procedurile financiare ale proiectului.

Ane LANDØY a prezentat Planul activităților pentru anul 2018 în cadrul proiectului. Au fost acordate certificate pentru participare la workshopul curent, la atelierele de planificare strategică și pentru evenimentele realizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2017.

FOTOGRAFII (23)

La workshop au participat 42 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova și 2 formatori din Norvegia și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 51 vizionări.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s