Book Launch “International Trends in Academic Library Development”

The Book launch “International Trends in Academic Library Development”, published within the Project “Modernization of academic library services in Moldova” with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova has held on January 28, 2020, Chisinau, Academy of Economic Studies of Moldova.

Continuous training of employees is the strategy for developing of successful institutions. Within the project “Modernization of academic library services in Moldova”, financed by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, realized in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, the University of Bergen, Norway and the Transylvania University of Brasov, Romania, the librarians from the Moldovan universities were trained by organizing workshops, summer schools and strategic planning workshops. These activities have been carried out over 3 years, starting with 2016. In achieving the objectives of the project we had a professional international team that guided the librarians from the Republic of Moldova in the process of modernizing the services and implementing the new information technologies.

The editors of this volume wish to share this benefic experience by publishing materials that address all the topics of interest debated on the project platform: new trends in information service, marketing, scientometrics, bibliometrics, open access, digital institutional repositories, information literacy, research data management, pedagogical techniques and others.

The Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova is present in all the projects of library modernization, and now comes with financial support for editing of the publication “International trends in academic library development”, supporting by this the results of our institutions in promoting the changing role of university libraries in the digital information age.

The paper is addressed primarily to the university librarians who will be able to use the information in the work process, in writing new projects and for improving in the field. The paper is useful to all the leading factors in universities, ministries for the use of university libraries as supporting institutions for education, scientific research and progress. The paper also addresses to the users in order to understand more deeply the important role of the university library in their professional training, the modern tools through which the learning and academic writing process is made easier, and the documentation becomes an innovative activity. The internationalization of all activities has proved to be in the interest of all.

This publication represents a moment of pride and satisfaction that together we were able to hold a real professional debate in which the notorious names in the science and practice of information participated. Several world-wide experts in the field of libraries participated in the training of the staff from the Moldovan libraries: Andrew McDONALD, member of the IFLA Council, emeritus professor at the University of East, London, United Kingdom; Sanda ERDELEZ, prof., PhD, University of Missouri, USA; Ismail SERAGELDIN, PhD, director of the Alexandria Library and director of the Executive Board of the World Digital Library, Alexandria, Egypt; Jesus LAU, PhD, Veracruz University, Mexico; Ane LANDØY, Bergen University Library; Angela REPANOVICI, PhD, Prof. Transylvania University, Brasov, Romania; Manolis KOUKOURAKIS, PhD, Director of the University of Crete Library, Greece; Mioara VONCILĂ, Director, University Library of Galați, Romania; Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania; Serap KURBANOGLU, prof., PhD, Hacettepe University, Ankara, Turkey; Nelly ȚURCAN, prof., PhD, State University of Moldova; Robert CORAVU, PhD, University of Bucharest, Romania; Anna CHULYAN, PhD, director of the Library of the State University of Languages and Social Sciences Brusov, Yerevan, Armenia and others.

We hope that the project activities, services and new information products will enhance the image of the library in our universities and will maximize their ability to effectively mediate the relationship between users and the information they need. Without professionals, with a creative spirit, capable of implementing and developing new information technologies in the library, it is impossible to set up a library of the future, to satisfy users’ expectations and needs for faster and easier access to relevant information.

We thank all the authors and supporters of this edition for participation and dedication, thus accepting the sharing of ideas and results regarding the support and promotion of the changing role of the university libraries in the digital information age. The example provided by the partnership of our project will serve to encourage other research centers in the Republic of Moldova to develop modern information services for citizens. We will continue to identify the problems faced by the university libraries and will outline new strategic directions and objectives for strengthening the role of these institutions in the development of academic education and research.

The book is set in Open Access in ZENODO:
https://zenodo.org/record/3524992#.Xj1sITIzaUl

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=OuKhjsUdoy8

PHOTOS (45)

The Book launch was attended by 75 representatives from 21 institutions from the Republic of Moldova, Norway and Romania.


Lansarea cărții „International Trends in Academic Library Development”

Lansarea cărții „International Trends in Academic Library Development”, editată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova a avut loc la 28 ianuarie 2020, Chișinău, Academia de Studii Economice a Moldovei.

Pregătirea continuă și formarea permanentă a angajaților, reprezintă strategia de dezvoltare a instituțiilor de succes. În cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România s-a realizat perfecționarea bibliotecarilor din universitățile moldovenești prin organizarea de workshop-uri,  școli de vară și ateliere de planificare strategică. Aceste activități s-au desfășurat pe parcursul a 3 ani, începând cu anul 2016. La realizarea obiectivelor proiectului am avut o echipă internațională profesionistă care au ghidat bibliotecarii din Republica Moldova în procesul de modernizare a serviciilor și implementare a noilor tehnologii informaționale.

Editorii acest volum doresc să împărtășească această experiență benefică prin publicarea materialelor ce abordează toate subiectele de interes dezbătute pe platforma proiectului: noi tendințe în servirea informațională, marketing, scientometrie, bibliometrie, acces deschis, depozite digitale instituționale, cultura informației, gestionarea datelor de cercetare, tehnici pedagogice și altele.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova fiind alături în toate proiectele de modernizare a bibliotecilor a finanțat editarea acestei culegeri, astfel susținând bibliotecile universitare în parcursul lor de modernizare.

Lucrarea se adresează în primul rând bibliotecarilor universitari care vor putea folosi informațiile în procesul muncii, în scrierea de noi proiecte și perfecționarea în domeniu. Lucrarea este utilă tuturor factorilor de conducere din universități, ministere pentru folosirea bibliotecilor universitare ca instituții suport pentru educație, cercetare științifică și progres. Lucrarea se adresează și utilizatorilor pentru a înțelege mai profund rolul important al bibliotecii universitare în formarea lor profesională, instrumentele moderne prin care procesul de învățare și scriere academică se realizează mai facil, iar documentarea devine o activitate inovatoare. Internaționalizarea tuturor activităților s-a dovedit a fi în interesul tuturor.

Această culegere de materiale reprezintă un moment de mândrie și satisfacție că împreună am putut realiză o dezbatere profesională adevărată la care au participat nume notorii din știința și practica informării. Mai mulți experți de talie mondială în domeniul bibliotecilor au luat parte la instruirea cadrelor din bibliotecile moldovenești: Andrew McDONALD, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la University of East, Londra, Marea Britanie, Sanda ERDELEZ, prof., dr., Universitatea din Missouri, SUA, Ismail SERAGELDIN, dr., director al Bibliotecii din Alexandria și director al Consiliului Executiv al Bibliotecii Digitale Mondiale, Alexandria, Egipt, Jesus LAU, dr., Universitatea Veracruzana, Mexic, Ane LANDØY, Biblioteca Universității din Bergen; Angela REPANOVICI, dr. prof. Universitatea Transilvania, Braşov, România; Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul Bibliotecii Universității din Creta, Grecia; Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității din Galați, România; Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România; Serap KURBANOGLU, prof., dr., Universitatea Hacettepe, Ankara, Turcia, Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, Robert CORAVU, dr., Universitatea din București, România; Anna CHULYAN, dr., director al Bibliotecii Universității de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov, Erevan, Armenia și alții.

Sperăm că activitățile din cadrul proiectului, serviciile și produsele informaționale noi vor consolida imaginea bibliotecii în universitățile noastre și vor maximiza capacitatea lor de a media în mod eficient relaţia între utilizatori şi informaţiile de care au nevoie. Fără de profesionişti, cu spirit creativ, capabili să implementeze şi să dezvolte în bibliotecă noile tehnologii informaţionale, este imposibil de a constitui o bibliotecă a viitorului, de a satisface aşteptările şi nevoia utilizatorilor pentru un acces mai rapid şi mai uşor la informaţiile relevante.

Mulţumim toți autorii și susținătorii acestei ediții pentru această participare și dăruire, astfel acceptând împărtăşirea ideilor şi rezultatelor privind susţinerea şi promovarea rolului în schimbare al bibliotecilor universitare la etapa actuală. Exemplul oferit de parteneriatul proiectului nostru va servi pentru a încuraja alte centre de cercetare din Republica Moldova pentru a dezvolta servicii informaționale moderne pentru cetățeni. Vom identifica și în continuare problemele cu care se confruntă bibliotecile din învăţământul universitar şi vom contura direcţii strategice şi obiective noi pentru consolidarea rolului acestor instituţii în dezvoltarea educaţiei şi cercetării academice.

Cartea este plasată în acces deschis în ZENODO:
https://zenodo.org/record/3524992#.Xj1sITIzaUl

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=OuKhjsUdoy8

FOTOGRAFII (45)

La lansarea cărții au participat 75 de reprezentanți din 21 de instituții din Republica Moldova, Norvegia și România.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s