Sociological survey on evaluating modernization needs of university libraries

surveyWithin the project “Modernization of academic library services in Moldova” Pro Comunitate Center will conduct a sociological research that will determine the development trends of university libraries under competitive informational environment. The purpose of this research is to assess the needs of modernization of university libraries based on the opinions of two categories of respondents: librarians and users. The survey will address ideas on blocks: library spaces, library staff, information resources, services, library role in the development of education and academic research.

The findings of sociological research will be reflected in the strategies of development of university libraries in Moldova. The study results will be discussed at a round table which will be attended by managers of academic libraries.

Pro Community Centre, in the person of Mr. Valeriu MÎNDRU, PhD in sociology, scientific researcher, Institute for Legal and Political Research of ASM has developed instrumentation for study assess of needs for the modernization of university libraries, which will provide a suitable environment for activity for teachers, students, and librarians.

Questionnaire for libraries managers

Questionnaire for users

Realizarea studiului sociologic privind evaluarea necesităților
de modernizare a bibliotecilor universitare

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, Centrul Pro Comunitate va realiza o cercetare sociologică, care va determina tendințele de dezvoltare a bibliotecilor universitare în condițiile mediului informațional concurențial. Scopul acestei cercetări este evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare în baza opiniilor a două categorii de respondenți: bibliotecari și utilizatori. Sondajul va aborda ideile pe blocuri: spațiile bibliotecii, personalul bibliotecii, resursele informaționale, serviciile prestate, rolul bibliotecii în dezvoltarea învățământului și cercetării academice.

Constatările studiului sociologic vor fi reflectate în strategiile de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova. Rezultatele studiului vor fi discutate la o masă rotundă, la care vor participa managerii bibliotecilor academice.

Centrul Pro Comunitate, în persoana domnului Valeriu MÎNDRU, doctor în sociologie, cercetător științific coordonator, Institutul Cercetări Juridice și Politice al AȘM a elaborat instrumentarul studiului    pentru evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare, care să asigure profesorilor, studenților, dar și bibliotecarilor un mediu adecvat pentru activitate.

Chestionar pentru managerii bibliotecilor

Chestionar pentru utilizatori

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Annual Project meeting and Workshop 4: Information Literacy

img_8576Annual Project meeting and Workshop 4: Information Literacy has held on February 7-8, 2017 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Silvia GHINCULOV and Ane LANDØY, Project coordinators presented General information about the project progress in 2016. Elena RAILEAN presented the Report on the Development of library promotion programs for 2017 (homework, workshop 2). Natalia CHERADI presented the Report on Open Access Week 2016, October 24-30 (homework, workshop 3). There were awarded diplomas and certificates for activities within the International Open Access Week 2016. The results of the Contest of the Logo of the project „Modernization of academic library services in Moldova” were communicated. The approved logo will ensure unified visual identity of the partnership and will be used on the project materials and different communication channels used by 21 institutions. Ane LANDØY presented the Plan of activities for 2017 within the project „Modernization of academic library services in Moldova”. The library managers had some proposals on project activities.

Workshop 4: Information Literacy
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=eqrMIGmeIIA.

„Information Literacy needed skils”
Angela REPANOVICI, prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania.

„Assumptions in Information Literacy training”
Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turkey.

PHOTOS (57)

The events were attended by 59 representatives from 21 institutions from Moldova, Norway and Romania. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 68 views.

Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4
„Cultura Informației”

img_8614Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4 „Cultura Informației” a avut loc la 7-8 februarie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

În cadrul întâlnirii anuale de proiect coordonatorii dr. Silvia GHINCULOV și Ane LANDØY au prezentat Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect în anul 2016. Elena RAILEAN a prezentat Raportul privind elaborarea programelor de promovare ale bibliotecilor pentru anul 2017 (tema pentru acasă, workshopul nr.2). Natalia CHERADI a prezentat Raportul privind Săptămâna Accesului Deschis 2016, 24-30 octombrie (tema pentru acasă, workshopul nr.3). Au fost acordate diplome și certificate pentru activitățile realizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2016. Au fost comunicate rezultatele Concursului de logo al Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Logo-ul aprobat va asigura identitatea vizuală unitară a parteneriatului și care va fi folosită pe materialele proiectului, pe diferite canale de comunicare utilizate de către cele 21 de instituții. Ane LANDØY a prezentat Planul activităților pentru anul 2017 în cadrul proiectului. Directorii bibliotecilor partenere au venit cu unele propuneri privind desfășurarea activităților proiectului.

Workshop profesional nr.4 „Cultura Informației”
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=eqrMIGmeIIA.

„Nevoia de abilități în Cultura Informației”
Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.

„Concepte de bază privind instruirea în Cultura Informației”
Ane LANDØY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turcia.

FOTOGRAFII (57)

La evenimente au participat 59 de reprezentanți din 21 instituții din Republica Moldova, România și Norvegia. Workshopul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 68 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No.3

masa-rotunda-009Strategic Planning Workshop No.3 has held on February 5-6, 2017 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Facilitators: Ana INDOITU and Mihai NANI, Programs Coordinators.

At the third workshop were addressed the following topics:

 • Analysis of the action plan for 2017 – 2020;
 • Analysis of the action plan for 2017;
 • Conceptual and technical introduction in evaluation and monitoring tools;
 • Development of Monitoring and Evaluation Plan for 2017;
 • Presentation of Monitoring and Evaluation plan for 2017;
 • Institutional consultation session on drafting strategies;
 • Evaluation of the workshop. Establishment of terms and methodology for completion the strategies.

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

Homework: Finishing institutional strategies of partner libraries in the project based on the draft of the strategy developed in the workshop, which will be submitted for consultation to experts at Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. For the next workshop, each library will have to prepare a presentation (PPT or another format), including the following:

 • The purpose and objectives of the strategy;
 • Development Vision and its components for the next four years;
 • Development priorities and targets;
 • Action Plan 2017-2020.

The time allotted for presentations for each institution = 10 min + 5 min for questions.

PHOTOS (14)

Atelier de planificare strategică nr.3

Atelierul de planificare strategică nr.3 a avut loc la 5-6 februarie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Facilitatori: Ana INDOITU și Mihai NANI, coordonatori Programe.

Al treilea atelier de instruire a abordat următoarele subiecte:

 • Analiza planului de acțiuni pentru 2017 – 2020;
 • Analiza planului de acțiuni pentru anul 2017;
 • Introducere conceptuală și tehnică în instrumentele de monitorizare și evaluare;
 • Elaborarea Planului de monitorizare și evaluare pentru anul 2017;
 • Prezentarea planului de monitorizare și evaluare pentru anul 2017;
 • Sesiune de consultare instituțională cu privire la procesul de elaborare a strategiilor;
 • Evaluarea atelierului. Stabilirea termenilor și metodologiei de definitivare a strategiilor.

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

Tema pentru acasă este finisarea strategiilor instituționale ale bibliotecilor partenere în proiect în baza draftului strategiei elaborate în cadrul atelierului, care vor fi transmise spre consultare experților de la Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Pentru următorul atelier, fiecare bibliotecă va trebui să pregătească o prezentare PPT sau în alt format, care să includă următoarele:

 • Scopul și obiectivele strategiei;
 • Viziunea de dezvoltare și componentele acesteia pentru următorii 4 ani;
 • Prioritățile de dezvoltare și obiectivele specifice;
 • Planul de acțiuni 2017 – 2020.

Timpul alocat pentru prezentare pentru fiecare instituție = 10 min + 5 min pentru întrebări.

FOTOGRAFII (14)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No.2 and Workshop 4: Information Literacy

untitled

În atenția partenerilor!

Vă invităm să participați la două activități organizate în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

 1. Atelier de planificare strategică nr.3, 5-6 februarie 2017. Locație: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 102, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 09:30 – 10:00, 5 februarie 2017.
 1. Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4 „Cultura Informației”, 7-8 februarie 2017 în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 103, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 10:00 – 10:30, 7 februarie 2017.
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No.2

dscn7563Strategic Planning Workshop No.2 has held on December 8-9, 2016 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Facilitators: Ana INDOITU and Mihai NANI, Programs Coordinators.

At the second workshop of the 5 planned training actions were addressed the following topics:

 • Analysis of the situation in the planning process;
 • Analysis of the results of the previous workshop, conclusions / recommendations. Description of activities within the workshop;
 • Developing actions under the general objectives;
 • Presentation of actions. Forming of strategic directions;
 • Development of framework plan of action;
 • Presentation of results / action plans per directions of activity;
 • Monitoring plan – conceptual presentation. Indicators and working mechanisms;
 • Presentation of results. Development of monitoring and evaluation framework plan;
 • Evaluation of the workshop. Establishment of terms and methodology for completion the strategies.

Homework: drafting the action plan on priorities (4 working groups).

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

PHOTOS (61)

Atelier de planificare strategică nr.2

dscn7520

Atelierul de planificare strategică nr.2 a avut loc între 8-9 decembrie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Facilitatori: Ana INDOITU și Mihai NANI, coordonatori Programe.

Al doilea atelier din cele 5 acțiuni de instruire planificate a abordat următoarele subiecte:

 • Analiza situației în procesul de planificare;
 • Analiza rezultatelor atelierului precedent, concluzii/recomandări Descrierea activităților pentru zilele de lucru în cadrul atelierului;
 • Dezvoltarea acțiunilor conform obiectivelor generale;
 • Prezentarea acțiunilor. Formarea direcțiilor strategice;
 • Elaborarea planului cadru de acțiuni;
 • Prezentarea rezultatelor/planurilor de acțiuni per direcțiile de activitate;
 • Planul de monitorizare – prezentare conceptuală. Indicatori și mecanisme de lucru;
 • Prezentarea rezultatelor. Elaborarea planului cadru de evaluare și monitorizare;
 • Evaluarea atelierului. Stabilirea termenilor și metodologiei de definitivare a strategiilor.

Tema pentru acasă este Elaborarea Planului de acțiuni pe priorități (4 grupuri de lucru).

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

FOTOGRAFII (61)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No. 2, December 8-9, 2016

untitled

În atenția partenerilor!

Vă invităm să participați la Atelierul de planificare strategică nr.2, 8-9 decembrie 2016, organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul va fi facilitat de Centrul Pro Comunitate.

Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 102, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 09:30 – 10:00, 8 decembrie 2016.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic planning workshop

dscn7305Strategic planning workshop has held on 2-3 November 2016 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center. Facilitators: Vitalie POSTU, Executive Director and Ana INDOITU, Programs Coordinator, Pro Comunitate Center.

Pro Comunitate Center proposes to make functional analysis and assessment of institutional capacity and to facilitate the development of strategic plans for 18 university libraries within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”.

Context of the proposed activities: Assessing the institutional capacity of 18 university libraries in Moldova and training a group of 20 people about institutional capacity building, strategic planning, etc. Institutional Capacity Assessment will include:
– evaluation of operational and institutional capacity;
– organization of focus groups / online or informal interviews;
– elaboration of institutional capacity assessment report.

The evaluation report will form the basis for training organization. Trainings will include:
– workshops on specific topics;
– mentoring session for away trainees; mentoring session for distance trainees;
– follow-up – analysis of created products.

 Final products:
– Analytical report on the institutional capacities of university libraries in Moldova.
– 18 development strategies for libraries beneficiary of the project „Modernization of academic library services in Moldova”.
– 18 plans for monitoring and evaluation of strategies.
– 25 beneficiaries of the project will have skills and knowledge in strategic planning, monitoring and evaluation.

At the first workshop of the 5 planned training actions were addressed the following topics:
– Description of work process for strategy development;
– Exercise: SWOT Analysis;
– Visions Session;
– Establishment of goals and objectives of the strategy;
– Contradictions Session;
– Strategic Directions Session;
– Development of objectives and outcomes by priorities and sub-priorities;
– Development of Activity Plan 2017-2020.

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

PHOTOS (72)

Atelier de planificare strategică

dscn7391Atelierul de planificare strategică a avut loc între 2-3 noiembrie 2016 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate. Facilitatori: Vitalie POSTU, director executiv și Ana INDOITU, coordonator Programe, Centrul Pro Comunitate.

Centrul Pro Comunitate propune să efectueze analiza funcțională şi evaluarea capacității instituționale și facilitarea elaborării planurilor strategice pentru 18 biblioteci universitare, ca parte a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.

Contextul activităților propuse: Evaluarea capacității instituționale a 18 biblioteci universitare din Republica Moldova și instruirea unui grup de 20 de persoane în domenii relevante privind consolidarea capacității instituționale, planificarea strategică etc. Evaluarea Capacității Instituționale va include:
– evaluarea capacității operaționale și instituționale;
– organizarea focus grupurilor/interviurilor online sau informale;
– elaborarea raportului privind evaluarea capacității instituționale.

Raportul de evaluare va constitui baza organizării instruirilor. Organizarea instruirilor va include:
– ateliere de lucru cu subiectele specifice;
– sesiune de mentoring pentru persoanele instruite la distanță;
– follow-up – analiza produselor elaborate.

Produse finale:
– Raport analitic privind capacitățile instituționale ale bibliotecilor universitare din Republica Moldova.
– 18 strategii de dezvoltare a bibliotecilor beneficiare a proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”.
– 18 planuri de monitorizare și evaluare a strategiilor.
– 25 beneficiari ai proiectului vor avea abilități și cunoștințe în planificare strategică, monitorizare și evaluare.

Primul atelier din cele 5 acțiuni de instruire planificate a abordat următoarele subiecte:
– Descrierea procesului de lucru pentru elaborarea strategiei;
– Exercițiul: Analiza SWOT;
– Sesiunea Viziunilor;
– Stabilirea scopului și obiectivelor strategiei;
– Sesiunea Contradicțiilor;
– Sesiunea Direcțiilor Strategice;
– Elaborarea obiectivelor și rezultatelor pe priorități și subpriorități;
– Elaborarea Planului de activități 2017 – 2020.

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

FOTOGRAFII (72)

Posted in Uncategorized | Leave a comment