Workshop 7. Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs

Workshop 7. Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs has held on January 29, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=dUilDOJ6p8Y.

The workshop participants were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included three presentations and practical applications:

 1. Theoretical aspects and new trends in increasing the level of awareness of the library’s role in the university.
 2. Aspects regarding increasing visibility and library image in academic community.
  Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania
 1. An overview of methods for assessing library users’ needs.
  Ane LANDØY, Project coordinator, the University of Bergen Library, Norway.

Discussed topics:
1. Qualitative and quantitative methods for determining users’ needs:

 • No contact between people;
 • Examination of documents;
 • Blogs;
 • Face-to-face interaction;
 • Observation;
 • Interview;
 • Grounded theory;
 • Dialogue analysis – verbal protocol analysis (voice thinking);
 • Ethnographic methods;
 • Interaction with a group;
 • Focus group;
 • The Delphi method;
 • Critical incident technique;
 • Mapping concepts (establishing the correspondence between concepts).

2. The image of the library in society.
3. New trends of attracting users.
4. Libraries in 2020.

Practical activities were performed using the Hypersay application and coordinated by Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University, Brasov, Romania. Hypersay is a solution to make interactive presentations in Power Point and was created by two programmers from Romania Cristian DINU and Paul BALOGH from Learn Forward (UK). Hypersay puts elements of interactivity in Power Point presentations like questionnaires, polls, private notes, sharing slides, or we can see who’s looking at the document in real time. The application is intended for teachers, those who keep presentations, but also for companies that organize events and want to create an interactive atmosphere with the audience. Audience questions can be added using this platform. The person who holds the presentation enters a unique link, has an account and answers questions. Also, with the help of this application, a teacher can see, for example, if a student is inside the presentation or stays on Facebook during the course. Thus, the founders want to give teachers more power through classroom control, through real-time exercises and instant responses. Hypersay is a free app for interactive presentations to connected audience (read more ANDRIESCU, Vlad. Romanians who change education and PowerPoint presentations with Hypersay. In: https://start-up.ro).
Video on Youtube: Hypersay – distract the distracted.

The LibGuides community site was presented by trainers. This platform unite a global community of thousands of cutting-edge librarians (154485 in February 2018) that publishes useful content (576632 published guides), sharing ideas, best practices, and collaborating on creating LibGuides. The community site makes possible to search guides of all member institutions. In the LibGuides system can be made searches based on various criteria: titles/descriptions, subjects, tags, and guide authors. Librarians across the world have the ability to share content within the LibGuides community, using any system guide as a template for creating their own guidebook. LibGuides becomes a social network and a global community of librarian-created content. The possibility of member libraries to share ideas and best practices in creating content and then sharing that content and collaborating with each other is something extremely valuable to the Library field. It adds a new dimension to LibGuides and makes it even more useful.
Video on Youtube: LibGuides Tutorial by Carol Dial.

Marie MORKEN, Head of administration and Svitlana KOLESNYK, Senior Executive Officer of the University Library of Bergen visited the Economic and Financial Planning and Accounting Departments of ASEM and discussed the financial procedures of the project.

Ane LANDØY presented the Plan of activities for 2018 within the project „Modernization of academic library services in Moldova”. Have been awarded Certificates for participation in the current workshop, strategic planning workshops, and events held during the International Open Access Week 2017.

PHOTOS (23)

The workshop was attended by 42 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania. The event was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 51 views.


Workshopul profesional nr.7 „Atragerea comunității academice: evaluarea
și răspunsul la nevoile utilizatorilor”

Workshopul profesional nr.7 Atragerea comunității academice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor” a avut loc la 29 ianuarie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=dUilDOJ6p8Y.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul workshopului a inclus trei prezentări și aplicații practice:

 1. Aspecte teoretice și noi tendințe privind creșterea nivelului de conștientizare a rolului bibliotecii în universitate.
 2. Aspecte privind creșterea vizibilității și a imaginii bibliotecii în comunitatea academică.
  Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.
 1. Prezentare generală a metodelor de evaluare a nevoilor utilizatorilor bibliotecii.
  Ane LANDØY, coordonator de proiect, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia.

Subiecte discutate:
1. Metode calitative și cantitative de determinare a nevoilor utilizatorilor:

 • Fără niciun contact între persoane;
 • Examinarea documentelor;
 • Jurnale;
 • Interacțiunea faţă în faţă;
 • Observarea;
 • Interviul;
 • Teoria întemeiată fundațional (grounded theory);
 • Analiză prin dialog – analiză după un protocol verbal (gândirea cu voce tare);
 • Metode etnografice;
 • Interacţiunea cu un grup;
 • Focus grup;
 • Metoda Delphi;
 • Tehnica incidentului critic;
 • Cartografierea conceptelor (stabilirea corespondențelor dintre concepte).
 1. Imaginea bibliotecii în societate.
 2. Noi tendințe de atragere a utilizatorilor.
 3. Bibliotecile în 2020.

Activitățile practice au fost realizate cu utilizarea aplicației Hypersay și coordonate de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Hypersay este o soluție prin care să fac prezentări interactive în Power Point creată de doi programatori din România Cristian DINU și Paul BALOGH de la compania Learn Forward (Marea Britanie). Hypersay pune elemente de interactivitate în prezentările Power Point, precum chestionare, sondaje, note private, partajarea slide-urilor sau putem vedea cine se uită la document în timp real. Aplicația este destinată profesorilor, celor care țin prezentări cu audiențe mari, dar și pentru companiile care organizează evenimente și vor să creeze o atmosferă interactivă cu publicul. Cu ajutorul platformei, se pot adăuga întrebări pentru audiență. Cel care susține prezentarea accesează un link unic, are un cont și răspunde la întrebări. De asemenea, cu ajutorul contului fiecăruia, un profesor, de exemplu, poate vedea dacă un elev este în interiorul prezentării sau stă pe Facebook în timpul cursului. Astfel, fondatorii vor să dea mai multă putere profesorilor, prin controlul clasei, prin exerciții în timp real și răspunsuri care vin instantaneu. Hypersay e o aplicație gratuită pentru prezentări interactive pentru publicul conectat (citiți mai mult ANDRIESCU, Vlad. Românii care schimbă educația și prezentările Power Point cu Hypersay. In: https://start-up.ro).
Video pe Youtube: Hypersay – distract the distracted.

A fost prezentat site-ul comunității LibGuides. Această platformă reprezintă o comunitate globală care reunește mii de bibliotecari de top (154485 în februarie 2018) care publică conținut util (576632 de ghiduri publicate), împărtășesc idei, cele mai bune practici și colaborează la crearea LibGuides. Site-ul comunitar face posibilă căutarea ghidurilor plasate de instituțiile membre. În sistemul LibGuides pot fi realizate căutări după diverse criterii: subiecte, tipul bibliotecii, etichete, autorii ghidurilor. Bibliotecarii din toată lumea au posibilitatea de a partaja conținuturi în cadrul comunității LibGuides, folosind orice ghid din sistem ca șablon pentru crearea propriul ghid. LibGuides devine o rețea socială și o comunitate globală de conținut creat de bibliotecari. Capacitatea bibliotecarilor de a împărtăși idei și cele mai bune practici în crearea de conținut și apoi de a împărtăși acel conținut și de a colabora unul cu celălalt este ceva extrem de valoros pentru domeniul biblioteconomic. Aceasta adaugă o nouă dimensiune LibGuides și îl face să fie și mai util.
Video pe Youtube: LibGuides Tutorial de Carol Dial.

Marie MORKEN, șef al administrației și Svitlana KOLESNYK, director executiv al Bibliotecii Universității din Bergen au vizitat departamentele Planificarea economică și finanțe, Contabilitate din ASEM și au discutat procedurile financiare ale proiectului.

Ane LANDØY a prezentat Planul activităților pentru anul 2018 în cadrul proiectului. Au fost acordate certificate pentru participare la workshopul curent, la atelierele de planificare strategică și pentru evenimentele realizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2017.

FOTOGRAFII (23)

La workshop au participat 42 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova și 2 formatori din Norvegia și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 51 vizionări.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Acces la Cambridge Journals Online și Taylor & Francis Online Journal Library pentru anul 2018

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România a fost asigurat accesul încă la două baze de date științifice: Cambridge Journals Online și Taylor & Francis Online Journal Library.

 

 

Cambridge Journals Online oferă acces la o colecție multidisciplinară de 390 de reviste științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educație, inginerie, științe generale, geografie, istorie, limbă și lingvistică, drept, științe ale naturii, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate.

Taylor & Francis Online Journal Library reunește publicațiile de la trei editori importanți din lume: Taylor & Francis, Routledge și Psychology Press și oferă acces la peste 1700 de reviste din diverse domenii. Peste 950 de titluri sunt indexate în Thomson Reuters’ Citation Indexes/Web of Science.

Călătorie frumoasă în lumea informației științifice!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES

The workshop “PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerate Research Discovery with Web of Science. Better Inform Research Assessment with Journal and Highly Cited Data” was organized on January 12, 2018, in the framework of the project “Modernization of academic library services in Moldova”. The workshop was facilitated by the Clarivate Analytics. Facilitators: Marko ZOVKO, Account Manager, South and Eastern Europe, Scientific & Academic Research; Adriana FILIP, Solutions Consultant.

The following topics were discussed during the workshop:

 • Citations and the importance of citing references
 • The Web of Science platform
 • Moldavian research in Web of Science (national / European / international analysis)
 • Extended Open Access content in Web of Science
 • Main functions of the Web of Science platform
 • Improve Identification of the producers of research
 • Journal Evaluation with Journal Citation Reports
 • Identify Producers of Highest Cited Research with Essential Science Indicators
 • Incites Introduction, Incites for Evaluation Purposes.

PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES:
PowerPoint presentation.

The events were attended by 62 representatives from 19 institutions from Moldova. The workshop was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI).
Video: 126 views.


PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES

La data de 12 ianuarie 2018, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, a fost fi organizat workshopul de instruire „PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității de cercetare cu Journal and Highly Cited Data”, susținut de compania Clarivate Analytics. Facilitatori: Marko ZOVKO, Account Manager, Europa de Sud și de Est, Cercetare științifică și academică și Adriana FILIP, Consultant.

Workshopul a abordat următoarele subiecte:

 • Citări și importanța citării referințelor
 • Platforma Web of Science
 • Cercetarea Moldovenească în Web of Science (la nivel național / european / internațional)
 • Acoperire extinsă Open Access în Web of Science
 • Principalele funcții ale platformei Web of Science
 • Îmbunătățirea identificării producătorilor de cercetare
 • Evaluarea revistelor cu Journal Citation Reports
 • Producătorii celor mai citate lucrări cu Essential Science Indicators
 • Introducere în Incites; Incites pentru evaluare.

PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES:
Prezentare PowerPoint.

La eveniment au participat 62 de reprezentanți din 19 instituții din Republica Moldova. Workshopul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI).
Înregistrarea video: 126 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshopul de instruire „PLATFORMELE WEB OF SCIENCE and INCITES. Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității de cercetare cu Journal and Highly Cited Data”

La data de 12 ianuarie 2018 între orele 9:00 – 13:00, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, va fi organizat workshopul de instruire „PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității de cercetare cu Journal and Highly Cited Data”, susținut de compania Clarivate Analytics.

Workshopul va avea loc la Academia de Studii Economice, str. Bănulescu Bodoni, 59, Bloc B, Centru Multimedia.

Subiecte cheie:

 • Citări și importanța citării referințelor
 • Platforma Web of Science
 • Cercetarea Moldovenească în Web of Science (la nivel național / european / internațional)
 • Acoperire extinsă Open Access în Web of Science
 • Principalele funcții ale platformei Web of Science
 • Îmbunătățirea identificării producătorilor de cercetare
 • Evaluarea revistelor cu Journal Citation Reports
 • Producătorii celor mai citate lucrări cu Essential Science Indicators
 • Introducere în Incites; Incites pentru evaluare.

Facilitatori:

Marko ZOVKO
Account Manager, South and Eastern Europe,
Scientific & Academic Research  |  Clarivate Analytics

Adriana FILIP
Solutions Consultant  |  ClarivateAnalytics

Evenimentul va fi transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Universitățile din Republica Moldova au acces la Web of Science

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, 18 universități partenere au fost abonate la 8 produse informaționale Web of Science (cunoscut anterior sub numele de Web of Knowledge, inițial produs de Institutul pentru Informații Științifice (ISI). Web of Science (WoS) este susținut în prezent de compania Clarivate Analytics (anterior, afacerea Thomson Reuters).

Universitatea din Bergen, Norvegia a semnat contractul de licențiere cu Clarivate Analytics pentru bibliotecile din Republica Moldova, care a inclus următoarele resurse WoS:

 • Arts and Humanities Citation Index Web of Science (1975-Curent)
 • Book Citation Index Science Edition – Web of Science (1995-Curent)
 • Conference Proceedings Citation Index Social Science and Humanities Web of Science (1990-Curent)
 • Conference Proceedings Citation Index Science Edition – Web of Science Limited (1990-Curent)
 • Science Citation Index Expanded Web of Science (1945-Curent)
 • Social Sciences Citation Index Web of Science (1956-Curent)
 • Book Citation Index Social Sciences and Humanities Edition – Web of Science (1995-Curent)
 • InCites – Benchmarking.

WoS este o bază de date bibliografică și bibliometrică, format online, cuprinzând reviste științifice. Oferă acces la rezumatele articolelor din peste 12000 reviste științifice și 148000 de conferințe științifice din 256 de discipline.

Accesul la va fi asigurat de la sfârșitul lunii octombrie 2017 până la 30 aprilie 2018. Va fi organizată și instruirea privind utilizarea bazelor de date WoS, susținută de Clarivate Analytics.

Toate bibliotecile proiectului au primit ID și Parola de acces la WoS .

Călătorie frumoasă în lumea WoS!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Visit of Bård HEKLAND, Adviser, The Norwegian Centre for International Cooperation in Education (SIU)

On September 5, 2017, Mr. Bard Hekland (Adviser, Norwegian Center for International Cooperation in Education) visited the Scientific Library of AESM within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The purpose of the visit was to monitor the activities within the project.

The project team reported on the results of the project implementation, the following communications were presented:

 • Natalia CHERADI – General information on the progress of the project;
 • Elena RAILEAN – Development of library institutional strategies and library promotion programs;
 • Ana GUDIMA – Presentation of the project website;
 • Ina NICUȚĂ – Dissemination of project activities.

Also, were discussed the challenges and plans for the future implementation of the project objectives.

The program included a visit of Mr. Bard Hekland at the Central Library of the State University of Moldova, institution partner of the project.


Vizita lui Bård HEKLAND, Consilier, Centrul Norvegian pentru
Cooperare Internațională în Educație (SIU)

La 5 septembrie 2017 a avut loc vizita la Biblioteca Ştiinţifică a ASEM a domnului Bard Hekland (Consilier, Centrul Norvegian pentru Cooperare Internațională în Educație), în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Scopul vizitei a fost de a monitoriza desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului.

Echipa proiectului a raportat privind rezultatele implementării proiectului, au fost prezentate următoarele comunicări:

 • Natalia CHERADI – Informaţii generale cu privire la progresele înregistrate în proiect;
 • Elena RAILEAN – Elaborarea strategiilor instituţionale a bibliotecilor şi a programelor de promovare a bibliotecilor;
 • Ana GUDIMA – Prezentarea website-ului proiectului;
 • Ina NICUȚĂ – Diseminarea informaţiilor privind activităţile din cadrul proiectului.

De asemenea, au fost discutate provocările şi planurile pentru viitor privind implementarea obiectivelor proiectului.

Programul a inclus vizită  domnului Bard Hekland la Biblioteca Centrală a Universităţii de Stat din Moldova, instituţie partener a proiectului.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Summer School “Information Literacy” in Tulcea, Romania

Summer School “Information Literacy” took place on June 25-30, 2017 and was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The summer school was attended by 31 librarians from 18 universities from the Republic of Moldova.

Monday, June 26, 2017
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=g6NcZlAL6Lo&t=4598s

Trainees from the Summer School were welcomed by Prof. dr. Liliana ROGOZEA, Vice-Rector at Transilvania University of Braşov, and by the project coordinators: Ane LANDOY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway, and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The first day program included three presentations and practical applications:

Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania
New instruments of publishing – text like dynamic resource

Lenuța URSACHI, Library of “Dunărea de Jos” University of Galati, Romania
Users education regarding efficient search and using of information

Angela REPANOVICI, Prof., PhD, Transilvania University, Brasov, Romania
The Need for Skills in the Information Literacy

Practical applications have been made using Kahoot! tools and coordinated by Angela REPANOVICI, Prof. PhD, Transilvania University, Braşov, Romania. Kahoot! is a free learning platform based on game and educational technology. Launched in August 2013 in Norway, Kahoot! is now used by over 50 million people in 180 countries. It has been designed to be accessible to classrooms and other educational environments around the world. Kahoot! learning games can be created by anyone, on any subject and for all ages. It has gained popularity quickly because it can be accessed using any device, computer or laptop that has a web browser. The winner of the test about Information Literacy was Aculina MIHALUŢA, Scientific Library of the State University “Alecu Russo” from Bălţi.

PHOTOS (221)

Tuesday, June 27, 2017
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=Xcb3ETT8YO4&t=13s

The second day of the school included presentations and debates on the latest practices in the Information Literacy.

Ane LANDOY, Head of Department, University of Bergen Library, Norway
Academic writing centers – a new opportunity for the academic library

Serap KURBANOGLU, Professor, PhD, Hacettepe University, Ankara, Turkey
Gamification and Information Literacy

Robert CORAVU, PhD, University of Bucharest, Faculty of Letters, Department of Communication Sciences, Romania
Consortium acquisition of electronic resources, case study in Romania

Angela REPANOVICI, Prof., PhD, Transilvania University, Brasov, Romania
Pedagogical aspects in teaching Information Literacy

Sanda ERDELEZ, Prof., PhD, University of Missouri, USA
Integrating information encountering into Information Literacy

PHOTOS (77)

Wednesday, June 28, 2017
The third day of the Summer School included free debates in the Danube Delta. The participants spent a wonderful day in the Danube Delta Biosphere Reserve, where they admired the unique landscapes in the world. Practical applications on this day were focused on comparing the services of two academic writing centers. 15 librarian teams have carried out the comparative analysis of 30 academic writing centers from various European university centers. The second practical task was to develop the strategy of creating an academic writing center at its own educational institution.

PHOTOS (247)

Thursday, June 29, 2017
Streaming live on https://www.youtube.com/watch?v=sqlRgJjxHpg

The fourth day of the Summer School included the following communications:

Nelly ȚURCAN, Prof., PhD, State University of Moldova and Information Society Development Institute
Information Literacy and scientific communication: interferences

Mioara VONCILĂ, Director, “Dunărea de Jos” University Library, Galati, Romania
Galati University experience in Information Literacy

Silvia GHINCULOV, PhD, conf., Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova
General information about the project progress

Natalia CHERADI, PhD, Deputy Director, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova
Assessing the needs of academic libraries modernization

In the final phase of this day were presented the institutional strategies regarding the creation of Academic Writing Centers:

Viorica LUPU, Deputy Director, Republican Agricultural Science Library of the State Agrarian University of Moldova
Academic Writing Center in the State Agrarian University of Moldova

Ina NICUŢĂ, senior specialist, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova
The School for beginner researchers of AESM

Zinaida STRATAN, Director, Scientific Library of the Technical University of Moldova
Ecaterina SCHERLET, Director, Scientific Library of the “I. Creangă” State Pedagogical University
Academic Writing Center

The closing of the Summer School was a festive event with discussions, totals, evaluations, handing out certificates of participation and diplomas for trainers. There were four wonderful days and a valuable experience where all the participants at the Summer School felt comfortable, working actively, devotedly and with enthusiasm. It was a joy to meet trainers from Norway, Turkey, USA, Romania and the Republic of Moldova. The summer school was a reference point for librarians from the Republic of Moldova, an opportunity for beautiful memories, a possibility to learn new things and, at the same time, a powerful incentive for innovation of the library’s activity.

PHOTOS (117)

31 librarians and 10 trainers from Norway, Turkey, USA, Romania and the Republic of Moldova participated at the “Information Literacy” Summer School. The event was transmitted online by the Information Society Development Institute (IDSI). Video recordings: 282 views. Evaluation of the Summer School, Tulcea, 2017.


Școala de vară „Cultura informației” în Tulcea, România

Școala de vară „Cultura informației” a avut loc în perioada 25-30 iunie 2017 și a fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. La Școala de vară au participat 31 de bibliotecari din 18 universități din Republica Moldova.

Luni, 26 iunie 2017
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=g6NcZlAL6Lo&t=4598s

Formabilii din cadrul Școlii de vară au fost salutați de Prof.dr. Liliana ROGOZEA, Prorector la Universitatea Transilvania din Brașov și coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul primei zile a inclus trei prezentări și aplicații practice:

Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România
Noi instrumente de redactare – textul ca resursă dinamică

Lenuța URSACHI, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România
Educarea utilizatorilor pentru căutarea și organizarea eficientă a informației

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Nevoia de abilități în Cultura Informației

Aplicațiile practice au fost realizate cu utilizarea instrumentelor Kahoot! și coordonate de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Kahoot! este o platformă gratuită de învățare bazată pe joc și tehnologie educațională. Lansat în august 2013 în Norvegia, Kahoot! este acum folosită de peste 50 milioane de oameni din 180 de țări. A fost proiectat pentru a fi accesibil la clasă și alte medii de învățământ din întreaga lume. Jocurile de învățare Kahoot! Pot fi create de oricine, pe orice subiect și pentru toate vârstele. A câștigat rapid popularitate datorită faptului că se poate accesa folosind orice dispozitiv, calculator sau laptop care dispune de un browser web. Învingătoarea testului consacrat Culturii Informației a fost Aculina MIHALUȚA, Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălţi.

FOTOGRAFII (221)

Marți, 27 iunie 2017
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=Xcb3ETT8YO4&t=13s

A doua zi a școlii a inclus prezentări și dezbateri privind cele mai noi practici în Cultura Informației.

Ane LANDOY, șef de departament, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia
Centre academice de scriere – o nouă oportunitate a bibliotecilor universitare

Serap KURBANOGLU, prof., dr., Universitatea Hacettepe, Ankara, Turcia
Învățarea prin jocuri și Cultura Informației

Robert CORAVU, dr., Universitatea din București, Facultatea de Litere, Departamentul Științe ale Comunicării, România
Achiziția consorțială de resurse electronice științifice în România

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Metode pedagogice în predarea Culturii Informației

Sanda ERDELEZ, prof., dr., Universitatea din Missouri, SUA
Integrarea informațiilor în Cultura Informației

FOTOGRAFII (77)

Miercuri, 28 iunie 2017
A treia zi a Școlii de vară a inclus dezbateri libere în perimetrul Deltei Dunării. Participanții au petrecut o zi superbă în Rezervația Biosferei Delta Dunării, unde au admirat peisaje unice din lume. Aplicațiile practice în această zi au fost axate pe compararea serviciilor a câte două centre de scriere academică. 15 echipe de bibliotecari au realizat analiza comparativă a 30 de centre de scriere academică din diverse centre universitare europene. A doua sarcină practică a fost elaborarea strategiei de creare a unui centru de scriere academică la propria instituție de învățământ.

FOTOGRAFII (247)

Joi, 29 iunie 2017
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=sqlRgJjxHpg

A patra zi a Școlii de vară a inclus următoarele comunicări:

Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Cultura informației și comunicarea științifică: Interferențe  

Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, România Experiența Universității Galați privind Cultura Informației

Silvia GHINCULOV, dr., conf., director, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei
Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect

Natalia CHERADI, dr., director adjunct, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei
Evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare

În faza finală a acestei zile au fost prezentate strategiile instituționale privind crearea Centrelor de scriere academică:

Viorica LUPU, director adjunct, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Centrul de scriere academică la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Ina NICUŢĂ, specialist principal, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei
Școala cercetătorului începător la ASEM

Zinaida STRATAN, director, Biblioteca Științifică a Universității Tehnice a Moldovei
Ecaterina SCHERLET, director, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat “I.Creangă”
Centrul de scriere academică

Închiderea Școlii de vară a reprezentat un eveniment festiv cu discuții, totaluri, evaluări, înmânarea certificatelor de participare și diplomelor pentru formatori. Au fost patru zile minunate și o experiență valoroasă în care toți participanții la Școala de vară s-au simțit confortabil, lucrând activ, devotat şi cu entuziasm. A fost o bucurie să cunoaștem și să-i reîntâlnim pe formatorii din Norvegia, Turcia, SUA, România și Republica Moldova. Școala de vară a reprezentat pentru bibliotecarii din Republica Moldova un punct de referință, un prilej pentru amintiri frumoase, o posibilitate de a învăța lucruri noi și, în același timp, un stimulent puternic pentru inovarea activității bibliotecii.

FOTOGRAFII (117)

La Școala de vară „Cultura Informației” au participat 31 de bibliotecari și 10 formatori din Norvegia, Turcia, SUA, România și Republica Moldova. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrări video: 282 vizionări. Evaluarea Școlii de Vară, Tulcea, 2017.

Posted in Uncategorized | Leave a comment