Annual Project Meeting, Oslo, Norway (June 10-13, 2018)

Project meeting of the Project CPEA-2015/10014 „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia and developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania has held on June 11, 2018. This meeting was part of the project team visit to Oslo, Norway. The purpose of the visit was to monitor the activities of the project and to plan future events. The agenda of the meeting included discussing on following topics:

 • Financial aspects;
 • Summer School 2018;
 • Dissemination of the project at international forums;
 • Workshop 9. „Advocacy / Marketing II: best practices”, Chisinau (October 9-10, 2018);
 • Final conference plans 2019;
 • Activity report for the last 3 months;
 • Other issues.

The Annual Meeting of the Project was attended by the Academy of Economic Studies of Moldova Grigore BELOSTECINIC, dr., prof., academician, rector; Slvia GHINCULOV, Natalia CHERADI; University of Bergen – Ane LANDØY; Transylvania University of Brasov – Angela REPANOVICI, prof.dr., expert.

PHOTOS (12)


Reuniunea anuală a proiectului, Oslo, Norvegia (10-13 iunie 2018)

La 11 iunie 2018 a avut loc ședința anuală a Proiectului CPEA-2015/10014 „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Această reuniune a făcut parte din programul vizitei echipei proiectului la Oslo, Norvegia. Scopul vizitei a fost de a monitoriza desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului și a planifica evenimentele viitoare. Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte:

 • Aspecte financiare;
 • Școală de vară 2018;
 • Diseminarea proiectului la forurile internaționale;
 • Workshopul nr. 9. „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”, Chișinău (9-10 octombrie 2018);
 • Planurile pentru conferința finală 2019;
 • Raport de activitate pentru ultimele 3 luni;
 • Alte aspecte.

La ședința anuală a Proiectului au participat din partea Academiei de Studii Economice a Moldovei Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector, Slvia GHINCULOV, dr., Natalia CHERADI, dr.; Universității din Bergen – Ane LANDØY; Universității Transilvania din Brașov – Angela REPANOVICI, prof.dr., expert.

FOTOGRAFII (12)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop 8. Managing research data

Workshop 8.„Managing research data” has held on April 24, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=CfCe_bM4ZQ4.

The workshop participants were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included presentations and practical applications:

Ane LANDØY, Project coordinator, University of Bergen Library, Norway; Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania: „How to manage research data”.

Discussed topics:
Research data
Research data management
The Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/
Generic science data lifecycle
Data reuse
Research data centres
A research data repository
A global registry of research data repositories: www.re3data.org
DataCite: a leading global non-profit organisation that provides persistent identifiers (DOIs) for research data www.datacite.org.

Practical workshop was aimed to make a project of creation a center for research data.

New information about IBN was presented and described the basic functionality of the current version of the system.
National Bibliometric Instrument – innovative open access platform for scientific information in the Republic of Moldova.
Igor COJOCARU, PhD, Director of the Information Society Development Institute (IDSI)
Mihai GRECU, Head of Laboratory of Information Society Research and Development.

Certificates for participation in the workshop were granted.

PHOTOS (20)

The workshop was attended by 39 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania. The event was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 71 views.


Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare”

Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare” a avut loc la 24 aprilie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=CfCe_bM4ZQ4.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul workshopului a inclus prezentări și aplicații practice:

Ane LANDØY, coordonator de proiect, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia; Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România: „Cum să gestionăm datele de cercetare”.

Subiecte discutate:
Date de cercetare
Gestionarea datelor de cercetare
Centrul Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/
Ciclul de viață al datelor științifice
Reutilizarea datelor
Centrele de date de cercetare
Depozite de date de cercetare
Registru global al depozitelor de date de cercetare: www.re3data.org
DataCite: o organizație non-profit globală care furnizează identificatori persistenți (DOI) pentru datele de cercetare www.datacite.org.

Atelierul practic a avut ca scop realizarea unui proiect de creare a centrului pentru date de cercetare.

Au fost prezentate informații noi despre IBN și descrise funcționalitățile de bază ale versiunii curente a sistemului.
Instrumentul Bibliometric Național – platformă inovativă de acces deschis la informația științifică din Republica Moldova.
Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Mihai GRECU, şef al Laboratorului Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

Au fost acordate certificate pentru participare la workshop.

FOTOGRAFII (20)

La workshop au participat 39 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova, 4 reprezentanți ai IDSI și 2 formatori din Norvegia și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 71 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Winners go to the Summer School!

Within the Workshop 7. “Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs” (January 29, 2018), were awarded certificates of participation in the Summer School (3rd Edition), which will take place in this year in Constanta, Romania.

Certificates have been awarded for the winners of the National Marathon of Archiving of Publications in the Institutional Repositories, 2nd Edition and for the activities organized during the International Open Access Week (October 23-29, 2017):

Congratulations!


Învingătorii merg la Școala de Vară!

În cadrul Workshopului profesional nr.7 „Atragerea comunității academice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor” (29 ianuarie 2018), au fost acordate Certificate de participare la Școala de Vară (ediția a treia), care va avea loc în acest an la Constanța, România.

Certificatele au fost acordate pentru învingătorii Maratonului Naţional al arhivării publicaţiilor în Repozitoriile Instituţionale, ediția a 2-a și pentru activitățile organizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis (23-29 octombrie 2017):

Felicitări!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop 7. Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs

Workshop 7. Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs has held on January 29, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=dUilDOJ6p8Y.

The workshop participants were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included three presentations and practical applications:

 1. Theoretical aspects and new trends in increasing the level of awareness of the library’s role in the university.
 2. Aspects regarding increasing visibility and library image in academic community.
  Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania
 1. An overview of methods for assessing library users’ needs.
  Ane LANDØY, Project coordinator, the University of Bergen Library, Norway.

Discussed topics:
1. Qualitative and quantitative methods for determining users’ needs:

 • No contact between people;
 • Examination of documents;
 • Blogs;
 • Face-to-face interaction;
 • Observation;
 • Interview;
 • Grounded theory;
 • Dialogue analysis – verbal protocol analysis (voice thinking);
 • Ethnographic methods;
 • Interaction with a group;
 • Focus group;
 • The Delphi method;
 • Critical incident technique;
 • Mapping concepts (establishing the correspondence between concepts).

2. The image of the library in society.
3. New trends of attracting users.
4. Libraries in 2020.

Practical activities were performed using the Hypersay application and coordinated by Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University, Brasov, Romania. Hypersay is a solution to make interactive presentations in Power Point and was created by two programmers from Romania Cristian DINU and Paul BALOGH from Learn Forward (UK). Hypersay puts elements of interactivity in Power Point presentations like questionnaires, polls, private notes, sharing slides, or we can see who’s looking at the document in real time. The application is intended for teachers, those who keep presentations, but also for companies that organize events and want to create an interactive atmosphere with the audience. Audience questions can be added using this platform. The person who holds the presentation enters a unique link, has an account and answers questions. Also, with the help of this application, a teacher can see, for example, if a student is inside the presentation or stays on Facebook during the course. Thus, the founders want to give teachers more power through classroom control, through real-time exercises and instant responses. Hypersay is a free app for interactive presentations to connected audience (read more ANDRIESCU, Vlad. Romanians who change education and PowerPoint presentations with Hypersay. In: https://start-up.ro).
Video on Youtube: Hypersay – distract the distracted.

The LibGuides community site was presented by trainers. This platform unite a global community of thousands of cutting-edge librarians (154485 in February 2018) that publishes useful content (576632 published guides), sharing ideas, best practices, and collaborating on creating LibGuides. The community site makes possible to search guides of all member institutions. In the LibGuides system can be made searches based on various criteria: titles/descriptions, subjects, tags, and guide authors. Librarians across the world have the ability to share content within the LibGuides community, using any system guide as a template for creating their own guidebook. LibGuides becomes a social network and a global community of librarian-created content. The possibility of member libraries to share ideas and best practices in creating content and then sharing that content and collaborating with each other is something extremely valuable to the Library field. It adds a new dimension to LibGuides and makes it even more useful.
Video on Youtube: LibGuides Tutorial by Carol Dial.

Marie MORKEN, Head of administration and Svitlana KOLESNYK, Senior Executive Officer of the University Library of Bergen visited the Economic and Financial Planning and Accounting Departments of ASEM and discussed the financial procedures of the project.

Ane LANDØY presented the Plan of activities for 2018 within the project „Modernization of academic library services in Moldova”. Have been awarded Certificates for participation in the current workshop, strategic planning workshops, and events held during the International Open Access Week 2017.

PHOTOS (23)

The workshop was attended by 42 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania. The event was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 51 views.


Workshopul profesional nr.7 „Atragerea comunității academice: evaluarea
și răspunsul la nevoile utilizatorilor”

Workshopul profesional nr.7 Atragerea comunității academice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor” a avut loc la 29 ianuarie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=dUilDOJ6p8Y.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul workshopului a inclus trei prezentări și aplicații practice:

 1. Aspecte teoretice și noi tendințe privind creșterea nivelului de conștientizare a rolului bibliotecii în universitate.
 2. Aspecte privind creșterea vizibilității și a imaginii bibliotecii în comunitatea academică.
  Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.
 1. Prezentare generală a metodelor de evaluare a nevoilor utilizatorilor bibliotecii.
  Ane LANDØY, coordonator de proiect, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia.

Subiecte discutate:
1. Metode calitative și cantitative de determinare a nevoilor utilizatorilor:

 • Fără niciun contact între persoane;
 • Examinarea documentelor;
 • Jurnale;
 • Interacțiunea faţă în faţă;
 • Observarea;
 • Interviul;
 • Teoria întemeiată fundațional (grounded theory);
 • Analiză prin dialog – analiză după un protocol verbal (gândirea cu voce tare);
 • Metode etnografice;
 • Interacţiunea cu un grup;
 • Focus grup;
 • Metoda Delphi;
 • Tehnica incidentului critic;
 • Cartografierea conceptelor (stabilirea corespondențelor dintre concepte).
 1. Imaginea bibliotecii în societate.
 2. Noi tendințe de atragere a utilizatorilor.
 3. Bibliotecile în 2020.

Activitățile practice au fost realizate cu utilizarea aplicației Hypersay și coordonate de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Hypersay este o soluție prin care să fac prezentări interactive în Power Point creată de doi programatori din România Cristian DINU și Paul BALOGH de la compania Learn Forward (Marea Britanie). Hypersay pune elemente de interactivitate în prezentările Power Point, precum chestionare, sondaje, note private, partajarea slide-urilor sau putem vedea cine se uită la document în timp real. Aplicația este destinată profesorilor, celor care țin prezentări cu audiențe mari, dar și pentru companiile care organizează evenimente și vor să creeze o atmosferă interactivă cu publicul. Cu ajutorul platformei, se pot adăuga întrebări pentru audiență. Cel care susține prezentarea accesează un link unic, are un cont și răspunde la întrebări. De asemenea, cu ajutorul contului fiecăruia, un profesor, de exemplu, poate vedea dacă un elev este în interiorul prezentării sau stă pe Facebook în timpul cursului. Astfel, fondatorii vor să dea mai multă putere profesorilor, prin controlul clasei, prin exerciții în timp real și răspunsuri care vin instantaneu. Hypersay e o aplicație gratuită pentru prezentări interactive pentru publicul conectat (citiți mai mult ANDRIESCU, Vlad. Românii care schimbă educația și prezentările Power Point cu Hypersay. In: https://start-up.ro).
Video pe Youtube: Hypersay – distract the distracted.

A fost prezentat site-ul comunității LibGuides. Această platformă reprezintă o comunitate globală care reunește mii de bibliotecari de top (154485 în februarie 2018) care publică conținut util (576632 de ghiduri publicate), împărtășesc idei, cele mai bune practici și colaborează la crearea LibGuides. Site-ul comunitar face posibilă căutarea ghidurilor plasate de instituțiile membre. În sistemul LibGuides pot fi realizate căutări după diverse criterii: subiecte, tipul bibliotecii, etichete, autorii ghidurilor. Bibliotecarii din toată lumea au posibilitatea de a partaja conținuturi în cadrul comunității LibGuides, folosind orice ghid din sistem ca șablon pentru crearea propriul ghid. LibGuides devine o rețea socială și o comunitate globală de conținut creat de bibliotecari. Capacitatea bibliotecarilor de a împărtăși idei și cele mai bune practici în crearea de conținut și apoi de a împărtăși acel conținut și de a colabora unul cu celălalt este ceva extrem de valoros pentru domeniul biblioteconomic. Aceasta adaugă o nouă dimensiune LibGuides și îl face să fie și mai util.
Video pe Youtube: LibGuides Tutorial de Carol Dial.

Marie MORKEN, șef al administrației și Svitlana KOLESNYK, director executiv al Bibliotecii Universității din Bergen au vizitat departamentele Planificarea economică și finanțe, Contabilitate din ASEM și au discutat procedurile financiare ale proiectului.

Ane LANDØY a prezentat Planul activităților pentru anul 2018 în cadrul proiectului. Au fost acordate certificate pentru participare la workshopul curent, la atelierele de planificare strategică și pentru evenimentele realizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2017.

FOTOGRAFII (23)

La workshop au participat 42 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova și 2 formatori din Norvegia și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 51 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Acces la Cambridge Journals Online și Taylor & Francis Online Journal Library pentru anul 2018

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România a fost asigurat accesul încă la două baze de date științifice: Cambridge Journals Online și Taylor & Francis Online Journal Library.

 

 

Cambridge Journals Online oferă acces la o colecție multidisciplinară de 390 de reviste științifice și acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educație, inginerie, științe generale, geografie, istorie, limbă și lingvistică, drept, științe ale naturii, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate.

Taylor & Francis Online Journal Library reunește publicațiile de la trei editori importanți din lume: Taylor & Francis, Routledge și Psychology Press și oferă acces la peste 1700 de reviste din diverse domenii. Peste 950 de titluri sunt indexate în Thomson Reuters’ Citation Indexes/Web of Science.

Călătorie frumoasă în lumea informației științifice!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES

The workshop “PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerate Research Discovery with Web of Science. Better Inform Research Assessment with Journal and Highly Cited Data” was organized on January 12, 2018, in the framework of the project “Modernization of academic library services in Moldova”. The workshop was facilitated by the Clarivate Analytics. Facilitators: Marko ZOVKO, Account Manager, South and Eastern Europe, Scientific & Academic Research; Adriana FILIP, Solutions Consultant.

The following topics were discussed during the workshop:

 • Citations and the importance of citing references
 • The Web of Science platform
 • Moldavian research in Web of Science (national / European / international analysis)
 • Extended Open Access content in Web of Science
 • Main functions of the Web of Science platform
 • Improve Identification of the producers of research
 • Journal Evaluation with Journal Citation Reports
 • Identify Producers of Highest Cited Research with Essential Science Indicators
 • Incites Introduction, Incites for Evaluation Purposes.

PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES:
PowerPoint presentation.

The events were attended by 62 representatives from 19 institutions from Moldova. The workshop was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI).
Video: 126 views.


PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES

La data de 12 ianuarie 2018, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, a fost fi organizat workshopul de instruire „PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității de cercetare cu Journal and Highly Cited Data”, susținut de compania Clarivate Analytics. Facilitatori: Marko ZOVKO, Account Manager, Europa de Sud și de Est, Cercetare științifică și academică și Adriana FILIP, Consultant.

Workshopul a abordat următoarele subiecte:

 • Citări și importanța citării referințelor
 • Platforma Web of Science
 • Cercetarea Moldovenească în Web of Science (la nivel național / european / internațional)
 • Acoperire extinsă Open Access în Web of Science
 • Principalele funcții ale platformei Web of Science
 • Îmbunătățirea identificării producătorilor de cercetare
 • Evaluarea revistelor cu Journal Citation Reports
 • Producătorii celor mai citate lucrări cu Essential Science Indicators
 • Introducere în Incites; Incites pentru evaluare.

PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES:
Prezentare PowerPoint.

La eveniment au participat 62 de reprezentanți din 19 instituții din Republica Moldova. Workshopul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI).
Înregistrarea video: 126 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshopul de instruire „PLATFORMELE WEB OF SCIENCE and INCITES. Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității de cercetare cu Journal and Highly Cited Data”

La data de 12 ianuarie 2018 între orele 9:00 – 13:00, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, va fi organizat workshopul de instruire „PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității de cercetare cu Journal and Highly Cited Data”, susținut de compania Clarivate Analytics.

Workshopul va avea loc la Academia de Studii Economice, str. Bănulescu Bodoni, 59, Bloc B, Centru Multimedia.

Subiecte cheie:

 • Citări și importanța citării referințelor
 • Platforma Web of Science
 • Cercetarea Moldovenească în Web of Science (la nivel național / european / internațional)
 • Acoperire extinsă Open Access în Web of Science
 • Principalele funcții ale platformei Web of Science
 • Îmbunătățirea identificării producătorilor de cercetare
 • Evaluarea revistelor cu Journal Citation Reports
 • Producătorii celor mai citate lucrări cu Essential Science Indicators
 • Introducere în Incites; Incites pentru evaluare.

Facilitatori:

Marko ZOVKO
Account Manager, South and Eastern Europe,
Scientific & Academic Research  |  Clarivate Analytics

Adriana FILIP
Solutions Consultant  |  ClarivateAnalytics

Evenimentul va fi transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI).

Posted in Uncategorized | Leave a comment