Training of librarians

Project “Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019.


The eighth workshop „Managing research data”, April 24, 2018. „How to manage research data”, presented by Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway and Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania. „National Bibliometric Instrument – innovative open access platform for scientific information in the Republic of Moldova” presented by Igor COJOCARU, PhD, Director of the Information Society Development Institute (IDSI) and Mihai GRECU, Head of Laboratory of Information Society Research and Development. Video recording.

Workshop nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare”, 24 aprilie 2018. „Cum să gestionăm datele de cercetare”, prezentat de Ane LANDØY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia și Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. „Instrumentul Bibliometric Național – platformă inovativă de acces deschis la informația științifică din Republica Moldova”, prezentat de Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale și Mihai GRECU, şef al Laboratorului Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Înregistrarea Video.


The seventh workshopAttracting the academic community: Assessing and replying to the user needs, January 29, 2018. Theoretical aspects and new trends in increasing the level of awareness of the library’s role in the university and Aspects regarding increasing visibility and library image in academic community, presented by Angela REPANOVICI, prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania. An overview of methods for assessing library users’ needs, presented by Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway. Practical activities were performed using the Hypersay application and the LibGuides community site. Video recording.

Workshop nr.7 „Atragerea comunității academice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor”, 29 ianuarie 2018. Aspecte teoretice și noi tendințe privind creșterea nivelului de conștientizare a rolului bibliotecii în universitate” și Aspecte privind creșterea vizibilității și a imaginii bibliotecii în comunitatea academică, prezentat de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Prezentare generală a metodelor de evaluare a nevoilor utilizatorilor bibliotecii, prezentat de Ane LANDØY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia. Activitățile practice au fost realizate cu utilizarea aplicației Hypersay și site-ul comunității LibGuides. Înregistrare Video.


The sixth workshop “PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerate Research Discovery with Web of Science. Better Inform Research Assessment with Journal and Highly Cited Data”, January 12, 2018. The workshop was facilitated by the Clarivate Analytics. Facilitators: Marko ZOVKO, Account Manager, South and Eastern Europe, Scientific & Academic Research; Adriana FILIP, Solutions Consultant. PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES: PowerPoint presentation. Video recording.

Workshop nr.6 „PLATFORMELE WEB OF SCIENCE & INCITES. Accelerarea activității de cercetare prin Web of Science. Ameliorarea evaluării activității de cercetare cu Journal and Highly Cited Data”, susținut de compania Clarivate Analytics, 12 ianuarie 2018. Facilitatori: Marko ZOVKO, Account Manager, Europa de Sud și de Est, Cercetare științifică și academică și Adriana FILIP, Consultant. Prezentare PowerPoint: PLATFORM AND CONTENT OF WEB OF SCIENCE & INCITES. Înregistrare Video.


Summer School “Information Literacy” (June 25-30, 2017). The Need for Skills in the Information Literacy, Angela REPANOVICI, Prof., PhD, Transilvania University, Brasov, Romania. Video recording. Academic writing centers – a new opportunity for the academic library. Ane LANDOY, Head of Department, University of Bergen Library, Norway. Gamification and Information Literacy, Serap KURBANOGLU, Professor, PhD, Hacettepe University, Ankara, Turkey. Consortium acquisition of electronic resources, case study in Romania, Robert CORAVU, PhD, University of Bucharest, Faculty of Letters, Department of Communication Sciences, Romania. Pedagogical aspects in teaching Information Literacy, Angela REPANOVICI, Prof., PhD, Transilvania University, Brasov, Romania. Integrating information encountering into Information Literacy, Sanda ERDELEZ, Prof., PhD, University of Missouri, USA. Video recording. Information Literacy and scientific communication: interferences, Nelly ȚURCAN, Prof., PhD, State University of Moldova and Information Society Development Institute. General information about the project progress, Silvia GHINCULOV, PhD, conf., Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. Assessing the needs of academic libraries modernization, Natalia CHERADI, PhD, Deputy Director, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. Academic Writing Center in the State Agrarian University of Moldova, Viorica LUPU, Deputy Director, Republican Agricultural Science Library of the State Agrarian University of Moldova. The School for beginner researchers of AESM, Ina NICUŢĂ, senior specialist, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. Academic Writing Center, Zinaida STRATAN, Director, Scientific Library of the Technical University of Moldova; Ecaterina SCHERLET, Director, Scientific Library of the “I. Creangă” State Pedagogical University. Video recording. Evaluation of the Summer School, Tulcea, 2017.

Școala de vară „Cultura informației” (25-30 iunie 2017). Nevoia de abilități în Cultura Informației, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Înregistrarea Video. Centre academice de scriere – o nouă oportunitate a bibliotecilor universitare, Ane LANDOY, șef de departament, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia. Învățarea prin jocuri și Cultura Informației, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Universitatea Hacettepe, Ankara, Turcia. Achiziția consorțială de resurse electronice științifice în România, Robert CORAVU, dr., Universitatea din București, Facultatea de Litere, Departamentul Științe ale Comunicării, România. Metode pedagogice în predarea Culturii Informației, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Integrarea informațiilor în Cultura Informației, Sanda ERDELEZ, prof., dr., Universitatea din Missouri, SUA. Înregistrarea Video. Cultura informației și comunicarea științifică: Interferențe, Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova și Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect, Silvia GHINCULOV, dr., conf., director, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare, Natalia CHERADI, dr., director adjunct, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Centrul de scriere academică la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Viorica LUPU, director adjunct, Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Școala cercetătorului începător la ASEM, Ina NICUŢĂ, specialist principal, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Centrul de scriere academică, Zinaida STRATAN, director, Biblioteca Științifică a Universității Tehnice a Moldovei; Ecaterina SCHERLET, director, Biblioteca Științifică a Universității Pedagogice de Stat “I.Creangă”. Înregistrarea Video. Evaluarea Școlii de Vară, Tulcea, 2017.


The fifth workshop. “Bibliometrics / Scientometrics”, May 11, 2017. The workshop program included the experiences presented by Dr. Susanne MIKKI „Bibliometrics at UiB. A library perspective”; Prof., dr. Angela REPANOVICI „Scientometrics on track”; Ingrid CUTLER, Advisor, Section for digital systems and services of the Bergen University Library „Open Access and Institutional Repositories”; Karin C. RYDVING, Section head Digital Systems and Services of the Bergen University Library „Library’s involvement with research support”. Evaluation of the workshop.

Workshop profesional nr.5 „Bibliometria/Scientometria”, 11 mai 2017. Programul workshopu-lui a inclus experiențele prezentate de dr. Susanne MIKKI „Bibliometria la Universitatea din Bergen: perspectiva bibliotecii”; Prof.dr. Angela REPANOVICI „Scientometria în acțiune”; Ingrid CUTLER, Consilier în Secția pentru sisteme și servicii digitale, Biblioteca Universității din Bergen „Acces Deschis și depozite instituționale”; Karin C. RYDVING, Șeful Secției Sisteme și servicii digitale „Implicarea bibliotecii în sprijinul cercetării”. Evaluarea workshop-ului.


The fourth workshop. Information Literacy, February 7-8, 2017. „Information Literacy needed skils”, presented by Angela REPANOVICI, prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania. „Assumptions in Information Literacy training”, presented by Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turkey. Video recording.

Workshop profesional nr.4. „Cultura Informației”, 7-8 februarie 2017. „Nevoia de abilități în Cultura Informației”, prezentat de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. „Concepte de bază privind instruirea în Cultura Informației”, prezentat de Ane LANDØY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turcia. Înregistrarea Video.


The Third workshop. Open Access and Institutional Repositories, 19-20 September 2016. “An overview of international efforts of Open Access, and some examples from Norway, and the University of Bergen”, presented by Irene EIKEFJORD, University of Bergen Library. “Integrate system of digital content, experience of SIPTEH project” and A Librarian’s Process for Building an Institutional Repository, presented by Angela REPANOVICI, prof. dr., Transylvania University of Brasov, Romania. Video recording.

Workshop profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii instituționale”, 19-20 septembrie 2016. „O trecere în revistă a eforturilor internaționale pentru promovarea Accesului Deschis. Câteva exemple din Norvegia și de la Universitatea din Bergen”, prezentat de Irene EIKEFJORD, Biblioteca Universității din Bergen. „Sistem integrat de conținut digital, experiența proiectului SIPTEH” și Procedeul bibliotecarului pentru construirea unui Depozit instituțional, prezentat de Angela REPANOVICI, prof. dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Înregistrarea Video.


Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians” (3-10 July 2016). The level of implementation of Open Access in Moldova Natalia CHERADI, dr., Academy of Economic Studies of Moldova; Introduction in Open Access and Open Sources Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania. Video recording. Transilvania University experience in ASPECKT DSpace, Dinu COVACIU, dr. Transilvania University of Brasov, Romania; Galati University experience in Institutional Repositories, SIPTEH project Mioara VONCILĂ, Library Director, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania; OPEN AIRE project presentation Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania; Statistics and copyright in Open Access, Digital libraries standards Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania. Video recording. Institutional repositories and controlled vocabulary for retrieving information through standardized descriptors Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania; Open Access Journal, how to apply for inclusion Nelly TURCAN, prof., dr., Moldova State University. Video recording. Survey results. Summer School Evaluation, Brasov, 2016.

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” (3-10 iulie 2016). Nivelul de implementare a Accesului Deschis în Republica Moldova, Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei; Introducere în Accesul Deschis și Sursele Deschise, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Înregistrarea Video. Experiența Universității Transilvania în crearea depozitului ASPECK DSpace, Dinu COVACIU, dr. Universitatea Transilvania, Braşov, România; Prezentarea proiectului SIPTEH și a depozitului digital al universității din Galați, Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității din Galați, România; Prezentarea proiectului Open AIRE, Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România; Statistici și politici privind dreptul de autor în cazul Accesului Deschis, Standarde pentru bibliotecile digitale, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Înregistrarea Video. Depozite digitale și vocabulare controlate pentru regăsirea informației prin descriptori standardizați, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România; Cum se realizează o aplicație de includere a unei reviste în DOAJ, Nelly TURCAN, prof., dr., Universitatea de Stat a Moldovei. Înregistrarea Video. Rezultatele chestionării. Evaluarea Școlii de Vară, Brașov, 2016.


The Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries” (13-14 June 2016). Module 1. Marketing for Libraries Angela REPANOVICI, PhD. Prof. Transylvania University of Brasov, Romania. In discussion: General Concepts; Use of the QR code to promote library; Online questionnaires; Presentation of the utility Survey-Monkey; Practical applications. Module 2. Media campaign to promote libraries Nelly ȚURCAN, PhD. Prof., Moldova State University. In discussion: General Concepts; Communication techniques; How to Write a Press Release; Practical applications. Innovative instruments for promoting library services dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, the Academy of Economic Studies of Moldova. The definition of deliverables (homework). Video recording. Module 3. Policy, advocacy for libraries Manolis KOUKOURAKIS, PhD., Director of Library & Information Center, University of Crete, Greece. In discussion: Advocacy in libraries. Video recording.

Workshop profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare”, 13-14 iunie 2016. Modulul 1. Activitatea de marketing din biblioteci Angela REPANOVICI, dr. prof. Universitatea Transilvania, Braşov, România. În discuție: Concepte generale; Utilizarea codului QR pentru promovarea bibliotecii; Chestionare online; Prezentarea utilitarului Survey-Monkey; Aplicații practice. Modulul 2. Campanie media pentru promovarea bibliotecii Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova. În discuție: Concepte generale; Tehnici de comunicare cu media; Cum se scrie un comunicat de presă; Aplicații practice. Instrumente inovative pentru promovarea serviciilor de bibliotecă dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, Academia de Studii Economice a Moldovei. Definirea livrabilelor (tema pentru acasă). Înregistrarea Video. Modulul 3. Politici, pledoarie pentru biblioteci Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul Bibliotecii Universității din Creta, Grecia. În discuție: Advocacy în biblioteci. Înregistrarea Video.


The First workshop: „International trends in academic library leadership” (April 15, 2016), supported by Andrew McDonald, IFLA Governing Board Member, Emeritus Professor University of East London, Chief Executive Officer Libraries and Information International, London, United Kingdom. Leadership challenges in Moldovan academic libraries, Ane LANDØY, University of Bergen Library Norway, Project coordinator and Angela REPANOVICI, Translivania University of Brasov, Romania, Expert. Video recording.

Workshop profesional nr. 1 „Tendințe internaționale în managementul bibliotecilor” (15 aprilie 2016), susținut de Andrew McDONALD, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la University of East London, Director executiv al departamentului „Biblioteci și Informare Internațională”, Londra, Marea Britanie. Provocările conducerii bibliotecilor universitare din Republica Moldova, Ane LANDØY, Universitatea din Bergen, Norvegia, coordonator de proiect și Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania din Brașov, România, Expert. Înregistrarea Video.


Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, Project number CPEA-2012/10091. Project period: 2012-2014.

 Information Literacy: Tutorials / Cultura Informaţiei: Tutoriale

Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu standardul SM ISO 690:2012

ANTIPLAGIATUL sau căile etice de utilizare a informaţiei

IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge – Depozit digital instituţional ASEM  

FIŞA DISCIPLINEI Cultura Informaţiei, 2014


Surveys / Sondaje

Improvement in Information Literacy users of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova / Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova: Chestionar nr.1. Evaluare instruire în Cultura Informaţiei

PhD candidates and the process of scientific research: The role of Library Interview guide for the focus group (PhD candidates target group). Time: May-June 2014 / Doctoranzii şi procesul de cercetare ştiinţifică: rolul bibliotecii: Ghid de interviu pentru focus grup (grup ţintă doctoranzi). Realizare mai – iunie 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s