Training of librarians

Project “Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019.


The fifth workshop. “Bibliometrics / Scientometrics”, May 11, 2017. The workshop program included the experiences presented by Dr. Susanne MIKKI „Bibliometrics at UiB. A library perspective”; Prof., dr. Angela REPANOVICI „Scientometrics on track”; Ingrid CUTLER, Advisor, Section for digital systems and services of the Bergen University Library „Open Access and Institutional Repositories”; Karin C. RYDVING, Section head Digital Systems and Services of the Bergen University Library „Library’s involvement with research support”. Evaluation of the workshop.

Workshop profesional nr.5 „Bibliometria/Scientometria”, 11 mai 2017. Programul workshopu-lui a inclus experiențele prezentate de dr. Susanne MIKKI „Bibliometria la Universitatea din Bergen: perspectiva bibliotecii”; Prof.dr. Angela REPANOVICI „Scientometria în acțiune”; Ingrid CUTLER, Consilier în Secția pentru sisteme și servicii digitale, Biblioteca Universității din Bergen „Acces Deschis și depozite instituționale”; Karin C. RYDVING, Șeful Secției Sisteme și servicii digitale „Implicarea bibliotecii în sprijinul cercetării”. Evaluarea workshop-ului.


The fourth workshop. Information Literacy, February 7-8, 2017. „Information Literacy needed skils”, presented by Angela REPANOVICI, prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania. „Assumptions in Information Literacy training”, presented by Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turkey. Video recording.

Workshop profesional nr.4. „Cultura Informației”, 7-8 februarie 2017. „Nevoia de abilități în Cultura Informației”, prezentat de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. „Concepte de bază privind instruirea în Cultura Informației”, prezentat de Ane LANDØY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turcia. Înregistrarea Video.


The Third workshop. Open Access and Institutional Repositories, 19-20 September 2016. “An overview of international efforts of Open Access, and some examples from Norway, and the University of Bergen”, presented by Irene EIKEFJORD, University of Bergen Library. “Integrate system of digital content, experience of SIPTEH project” and A Librarian’s Process for Building an Institutional Repository, presented by Angela REPANOVICI, prof. dr., Transylvania University of Brasov, Romania. Video recording.

Workshop profesional nr.3 „Acces Deschis și Repozitorii instituționale”, 19-20 septembrie 2016. „O trecere în revistă a eforturilor internaționale pentru promovarea Accesului Deschis. Câteva exemple din Norvegia și de la Universitatea din Bergen”, prezentat de Irene EIKEFJORD, Biblioteca Universității din Bergen. „Sistem integrat de conținut digital, experiența proiectului SIPTEH” și Procedeul bibliotecarului pentru construirea unui Depozit instituțional, prezentat de Angela REPANOVICI, prof. dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Înregistrarea Video.


Summer School “Open Access and Open Sources for Librarians” (3-10 July 2016). The level of implementation of Open Access in Moldova Natalia CHERADI, dr., Academy of Economic Studies of Moldova; Introduction in Open Access and Open Sources Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania. Video recording. Transilvania University experience in ASPECKT DSpace, Dinu COVACIU, dr. Transilvania University of Brasov, Romania; Galati University experience in Institutional Repositories, SIPTEH project Mioara VONCILĂ, Library Director, “Dunarea de Jos” University of Galati, Romania; OPEN AIRE project presentation Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania; Statistics and copyright in Open Access, Digital libraries standards Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania. Video recording. Institutional repositories and controlled vocabulary for retrieving information through standardized descriptors Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania; Open Access Journal, how to apply for inclusion Nelly TURCAN, prof., dr., Moldova State University. Video recording. Survey results. Summer School Evaluation, Brasov, 2016.

Școala de vară „Acces Deschis și Surse deschise pentru bibliotecari” (3-10 iulie 2016). Nivelul de implementare a Accesului Deschis în Republica Moldova, Natalia CHERADI, dr., Academia de Studii Economice a Moldovei; Introducere în Accesul Deschis și Sursele Deschise, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Înregistrarea Video. Experiența Universității Transilvania în crearea depozitului ASPECK DSpace, Dinu COVACIU, dr. Universitatea Transilvania, Braşov, România; Prezentarea proiectului SIPTEH și a depozitului digital al universității din Galați, Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității din Galați, România; Prezentarea proiectului Open AIRE, Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România; Statistici și politici privind dreptul de autor în cazul Accesului Deschis, Standarde pentru bibliotecile digitale, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România. Înregistrarea Video. Depozite digitale și vocabulare controlate pentru regăsirea informației prin descriptori standardizați, Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România; Cum se realizează o aplicație de includere a unei reviste în DOAJ, Nelly TURCAN, prof., dr., Universitatea de Stat a Moldovei. Înregistrarea Video. Rezultatele chestionării. Evaluarea Școlii de Vară, Brașov, 2016.


The Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries” (13-14 June 2016). Module 1. Marketing for Libraries Angela REPANOVICI, PhD. Prof. Transylvania University of Brasov, Romania. In discussion: General Concepts; Use of the QR code to promote library; Online questionnaires; Presentation of the utility Survey-Monkey; Practical applications. Module 2. Media campaign to promote libraries Nelly ȚURCAN, PhD. Prof., Moldova State University. In discussion: General Concepts; Communication techniques; How to Write a Press Release; Practical applications. Innovative instruments for promoting library services dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, the Academy of Economic Studies of Moldova. The definition of deliverables (homework). Video recording. Module 3. Policy, advocacy for libraries Manolis KOUKOURAKIS, PhD., Director of Library & Information Center, University of Crete, Greece. In discussion: Advocacy in libraries. Video recording.

Workshop profesional nr. 2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare”, 13-14 iunie 2016. Modulul 1. Activitatea de marketing din biblioteci Angela REPANOVICI, dr. prof. Universitatea Transilvania, Braşov, România. În discuție: Concepte generale; Utilizarea codului QR pentru promovarea bibliotecii; Chestionare online; Prezentarea utilitarului Survey-Monkey; Aplicații practice. Modulul 2. Campanie media pentru promovarea bibliotecii Nelly ȚURCAN, dr. hab., conf.univ., Universitatea de Stat din Moldova. În discuție: Concepte generale; Tehnici de comunicare cu media; Cum se scrie un comunicat de presă; Aplicații practice. Instrumente inovative pentru promovarea serviciilor de bibliotecă dr. Natalia CHERADI, dr. Elena RAILEAN, Academia de Studii Economice a Moldovei. Definirea livrabilelor (tema pentru acasă). Înregistrarea Video. Modulul 3. Politici, pledoarie pentru biblioteci Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul Bibliotecii Universității din Creta, Grecia. În discuție: Advocacy în biblioteci. Înregistrarea Video.


The First workshop: „International trends in academic library leadership” (April 15, 2016), supported by Andrew McDonald, IFLA Governing Board Member, Emeritus Professor University of East London, Chief Executive Officer Libraries and Information International, London, United Kingdom. Leadership challenges in Moldovan academic libraries, Ane LANDØY, University of Bergen Library Norway, Project coordinator and Angela REPANOVICI, Translivania University of Brasov, Romania, Expert. Video recording.

Workshop profesional nr. 1 „Tendințe internaționale în managementul bibliotecilor” (15 aprilie 2016), susținut de Andrew McDONALD, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la University of East London, Director executiv al departamentului „Biblioteci și Informare Internațională”, Londra, Marea Britanie. Provocările conducerii bibliotecilor universitare din Republica Moldova, Ane LANDØY, Universitatea din Bergen, Norvegia, coordonator de proiect și Angela REPANOVICI, Universitatea Transilvania din Brașov, România, Expert. Înregistrarea Video.


Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, Project number CPEA-2012/10091. Project period: 2012-2014.

 Information Literacy: Tutorials / Cultura Informaţiei: Tutoriale

Modele de prezentare a referinţelor bibliografice în conformitate cu standardul SM ISO 690:2012

ANTIPLAGIATUL sau căile etice de utilizare a informaţiei

IREK – AESM: Institutional Repository of Economic Knowledge – Depozit digital instituţional ASEM  

FIŞA DISCIPLINEI Cultura Informaţiei, 2014


Surveys / Sondaje

Improvement in Information Literacy users of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova / Perfecţionarea în cultura informaţiei pentru utilizatorii Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova: Chestionar nr.1. Evaluare instruire în Cultura Informaţiei

PhD candidates and the process of scientific research: The role of Library Interview guide for the focus group (PhD candidates target group). Time: May-June 2014 / Doctoranzii şi procesul de cercetare ştiinţifică: rolul bibliotecii: Ghid de interviu pentru focus grup (grup ţintă doctoranzi). Realizare mai – iunie 2014

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s