Project Objectives

Project “Modernization of academic library services in Moldova”, Project number CPEA-2015/10014. Project period: 2016-2019.

Project Goals 
The main goal of this project is modernizing the university education in the Republic of Moldova, by modernizing the academic libraries.

The three primary goals are:
1. Capacity building of the librarians working in academic libraries, and through them of academic staff and students of the higher education institutions.
2. Create and sustain a network of the university libraries in Moldova, connected with international university libraries.
3. Advocacy of the importance of the librarian role/libraries in society.

Project Objectives
Objective 1: “Strong and lasting institutional partnerships through academic collaboration between higher education institutions in Norway and the cooperating countries”: Experts from Norway and Romania will participate in the workshops and extend their networks. This has happened in the projects we have had already with ASEM.
Objective 2: “Regional collaboration between higher education institutions in the cooperating countries”: All institutions that want to participate in the library development project signed an agreement at the rector’s level and will be asked to participate in the steering Committee. Also, at library level, the collaboration and network building will happen through participation in workshops.
Objectives 3 and 4: “Development and implementation of study programmes that are considered relevant to the needs in the cooperating countries” and “More research-based and internationally oriented education at the institutions in the cooperating countries”: Especially information literacy, which is well documented at ASEM through our earlier projects.
Objective 5: “Improvements in university management, including implementation of reforms related to the Bologna process”: This goes for the university library level.

Proiectul „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Numărul proiectului: CPEA-2015/10014. Termenul proiectului: 03/2016-10/2019.

Scopul proiectului:
Modernizarea învăţământului universitar din Republica Moldova, prin modernizarea bibliotecilor universitare.

Cele trei obiective principale sunt:
1. Consolidarea capacităţilor bibliotecarilor din bibliotecile universitare, şi prin ei – a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior.
2. Crearea şi susţinerea unei reţele a bibliotecilor universitare din Republica Moldova, conectată cu bibliotecile universitare din întreaga lume.
3. Advocacy privind importanţa rolului bibliotecarului / bibliotecii în societate.

Obiectivele proiectului:
Obiectivul 1: „Crearea unor parteneriate instituţionale puternice şi de durată  printr-o colaborare academică între instituţiile de învăţământ superior din Norvegia şi din ţările cooperante”: Experţii din Norvegia şi România vor participa la workshop-uri şi vor contribui la extinderea reţelelor. Acest lucru a avut loc şi în proiectele pe care le-am avut deja cu ASEM.
Obiectivul 2: „Colaborarea regională între instituţiile de învăţământ superior din ţările cooperante”: Toate instituţiile care participă la acest proiect de dezvoltare a bibliotecilor au semnat un acord la nivelul rectorului şi vor participa la managementul proiectului. De asemenea, la nivel de bibliotecă, colaborare şi crearea reţelei va avea loc prin participarea la ateliere de lucru.
Obiectivele 3 şi 4: „Dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor de studiu care sunt considerate relevante pentru nevoile din ţările cooperante” şi „Educaţie bazată pe cercetare şi orientată spre internaţionalizare la instituţiile din ţările care participă la proiect”: Mai ales cultura informaţiei, care este bine documentată la ASEM prin proiectele noastre anterioare.
Obiectivul 5: „Îmbunătăţirea managementului universitar, inclusiv punerea în aplicare a reformelor legate de procesul de la Bologna”: Acest lucru este valabil şi pentru bibliotecile universitare.


Project “Development of New Information Services for Moldovan Higher Economic Education”, Project number CPEA-2012/10091. Project period: 2012-2014.

Project Objectives

 • Maintaining and promoting the idea of informational insurance of the educational system under the Bologna process.
 • Training highly skilled specialist oriented to European educational standards.
 • Developing the Information Literacy as a possibility for improvement of the quality of higher education in the Republic of Moldova.
 • Developing organizational, technical and operating infrastructure of the library processes in order to make these compatible with the state of the art standards of the knowledge and information society.

Sub goals

 • Integration and institutional, national and international cooperation in higher education and science.
 • Implementation of new ways of an effective professional collaboration.
 • Implementation of innovative technology of self-archiving (Institutional Repositories), that present the possibility to scientists including the results of scientific researches in open electronic archive of the institution, that will allow to raise the visibility of AESM.
 • Developing informational skills (Information Literacy) of teachers, scientists and students.
 • Continued development of vocational skills and awareness of the role of the librarian in the use of information.

Key activities

 • Studying English for librarians from Moldova.
 • Studying of international experience (benchmarking) on the directions of activity of the project: IR technology, Information Literacy.
 • Studying the information needs of users of the Scientific Library of the AESM in order to implement the course “Information Literacy” for all categories (students, Master’s Degree students, Doctors’ Degree students, teachers, researchers, other categories).
 • Developing and implementation of curricula (5) for all categories of users based on the results of the research of information needs, educational and promotional materials.
 • Creation of Institutional Repositories in AESM and associated products in the library (IR).
 • The conference “Gender features of using training and scientific information”.
 • Creation of Norwegian Center of Culture and Information “Land of Fiords”.

Expected results

 • Internationalization and modernization of the activity of The Library AESM.
 • Optimizing the quality of information services for users.
 • Increasing the efficiency of the activity of economic education and research on the basis of IR and Information Literacy.
 • Proficiency in English will increase the value of library professionals in the eyes of the consumer information and optimize the librarian-user interaction.
 • Knowledge of English will become the denominator on the possibility of knowing the culture, history and traditions of Norway, as well as further cultural cooperation with various countries.

Obiectivele proiectului

 • Menţinerea şi promovarea ideii de asigurare informaţională a sistemului de învăţământ în cadrul procesului de la Bologna.
 • Formarea specialiştilor de înaltă calificare orientată la standardele educaţionale europene.
 • Dezvoltarea Culturii Informaţiei ca posibilitate de îmbunătăţire a calităţii învăţământului superior din Republica Moldova.
 • Dezvoltarea organizaţională, tehnică şi de funcţionare a infrastructurii bibliotecii compatibilă cu standardele societăţii cunoaşterii şi a informaţiei.

Sub obiective

 • Activarea proceselor de integrare şi cooperare instituţională, naţională şi internaţională în spaţiul educaţional şi ştiinţific.
 • Punerea în aplicare a noilor modalităţi de colaborare profesională.
 • Satisfacerea nevoilor de informare a utilizatorilor prin promovarea serviciilor inovatoare.
 • Punerea în aplicare a tehnologiei inovatoare de auto-arhivare (Depozitele instituţionale), care prezintă o posibilitate pentru cercetători să includă rezultatele cercetărilor știinţifice în arhiva electronică deschisă a instituției şi va permite creşterea vizibilităţii ASEM.
 • Dezvoltarea abilităţilor informaţionale (Cultura Informaţiei) pentru studenţi, cadre didactice, cercetători.
 • Dezvoltarea continuă a competenţelor profesionale şi conştientizarea rolului bibliotecarului în utilizarea informaţiilor.

Activităţi cheie

 • Studierea limbii engleze pentru bibliotecari din Republica Moldova.
 • Studierea experienţei internaţionale (benchmarking), pe direcţiile de activitate a proiectului: IR tehnologie, Cultura informaţiei etc.
 • Studierea nevoilor de informare ale utilizatorilor Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, în vederea punerii în aplicare a cursului CI pentru toate categoriile (studenţi, masteranzi, studenţi, profesori, cercetători, alte categorii).
 • Dezvoltarea şi punerea în aplicare a programelor (5) pentru toate categoriile de utilizatori, pe baza rezultatelor de cercetare a nevoilor de informare, pe materiale educaţionale şi promoţionale.
 • Crearea Depozitului digital instituţional în ASEM şi alte produse asociate.
 • Conferinţa „Caracteristicile de gen în utilizarea informaţiilor de instruire şi a informaţiilor ştiinţifice”.
 • Crearea Centrului norvegian de Cultură şi Informare „Ţara fiordurilor”.

Rezultate aşteptate

 • Internaţionalizarea şi modernizarea activităţii Bibliotecii Ştiinţifice ASEM.
 • Optimizarea calităţii serviciilor informaţionale pentru utilizatorii.
 • Creşterea eficienţei activităţii de educaţie economică şi de cercetare pe baza de Cultura Informaţiei şi IR.
 • Cunoaşterea limbii engleze va spori valoarea profesioniştilor de bibliotecă şi va optimiza interacţiunea bibliotecar-utilizator.
 • Cunoaşterea limbii engleze va oferi posibilitatea de a cunoaşte cultura, istoria şi tradiţiile ale Norvegiei, precum şi dezvoltarea de noi modalităţi de colaborare internaţională.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s