Book Launch “International Trends in Academic Library Development”

The Book launch “International Trends in Academic Library Development”, published within the Project “Modernization of academic library services in Moldova” with the support of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova has held on January 28, 2020, Chisinau, Academy of Economic Studies of Moldova.

Continuous training of employees is the strategy for developing of successful institutions. Within the project “Modernization of academic library services in Moldova”, financed by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, realized in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, the University of Bergen, Norway and the Transylvania University of Brasov, Romania, the librarians from the Moldovan universities were trained by organizing workshops, summer schools and strategic planning workshops. These activities have been carried out over 3 years, starting with 2016. In achieving the objectives of the project we had a professional international team that guided the librarians from the Republic of Moldova in the process of modernizing the services and implementing the new information technologies.

The editors of this volume wish to share this benefic experience by publishing materials that address all the topics of interest debated on the project platform: new trends in information service, marketing, scientometrics, bibliometrics, open access, digital institutional repositories, information literacy, research data management, pedagogical techniques and others.

The Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova is present in all the projects of library modernization, and now comes with financial support for editing of the publication “International trends in academic library development”, supporting by this the results of our institutions in promoting the changing role of university libraries in the digital information age.

The paper is addressed primarily to the university librarians who will be able to use the information in the work process, in writing new projects and for improving in the field. The paper is useful to all the leading factors in universities, ministries for the use of university libraries as supporting institutions for education, scientific research and progress. The paper also addresses to the users in order to understand more deeply the important role of the university library in their professional training, the modern tools through which the learning and academic writing process is made easier, and the documentation becomes an innovative activity. The internationalization of all activities has proved to be in the interest of all.

This publication represents a moment of pride and satisfaction that together we were able to hold a real professional debate in which the notorious names in the science and practice of information participated. Several world-wide experts in the field of libraries participated in the training of the staff from the Moldovan libraries: Andrew McDONALD, member of the IFLA Council, emeritus professor at the University of East, London, United Kingdom; Sanda ERDELEZ, prof., PhD, University of Missouri, USA; Ismail SERAGELDIN, PhD, director of the Alexandria Library and director of the Executive Board of the World Digital Library, Alexandria, Egypt; Jesus LAU, PhD, Veracruz University, Mexico; Ane LANDØY, Bergen University Library; Angela REPANOVICI, PhD, Prof. Transylvania University, Brasov, Romania; Manolis KOUKOURAKIS, PhD, Director of the University of Crete Library, Greece; Mioara VONCILĂ, Director, University Library of Galați, Romania; Nicolae CONSTANTINESCU, Kosson Community, Romania; Serap KURBANOGLU, prof., PhD, Hacettepe University, Ankara, Turkey; Nelly ȚURCAN, prof., PhD, State University of Moldova; Robert CORAVU, PhD, University of Bucharest, Romania; Anna CHULYAN, PhD, director of the Library of the State University of Languages and Social Sciences Brusov, Yerevan, Armenia and others.

We hope that the project activities, services and new information products will enhance the image of the library in our universities and will maximize their ability to effectively mediate the relationship between users and the information they need. Without professionals, with a creative spirit, capable of implementing and developing new information technologies in the library, it is impossible to set up a library of the future, to satisfy users’ expectations and needs for faster and easier access to relevant information.

We thank all the authors and supporters of this edition for participation and dedication, thus accepting the sharing of ideas and results regarding the support and promotion of the changing role of the university libraries in the digital information age. The example provided by the partnership of our project will serve to encourage other research centers in the Republic of Moldova to develop modern information services for citizens. We will continue to identify the problems faced by the university libraries and will outline new strategic directions and objectives for strengthening the role of these institutions in the development of academic education and research.

The book is set in Open Access in ZENODO:
https://zenodo.org/record/3524992#.Xj1sITIzaUl

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=OuKhjsUdoy8

PHOTOS (45)

The Book launch was attended by 75 representatives from 21 institutions from the Republic of Moldova, Norway and Romania.


Lansarea cărții „International Trends in Academic Library Development”

Lansarea cărții „International Trends in Academic Library Development”, editată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” cu suportul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova a avut loc la 28 ianuarie 2020, Chișinău, Academia de Studii Economice a Moldovei.

Pregătirea continuă și formarea permanentă a angajaților, reprezintă strategia de dezvoltare a instituțiilor de succes. În cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România s-a realizat perfecționarea bibliotecarilor din universitățile moldovenești prin organizarea de workshop-uri,  școli de vară și ateliere de planificare strategică. Aceste activități s-au desfășurat pe parcursul a 3 ani, începând cu anul 2016. La realizarea obiectivelor proiectului am avut o echipă internațională profesionistă care au ghidat bibliotecarii din Republica Moldova în procesul de modernizare a serviciilor și implementare a noilor tehnologii informaționale.

Editorii acest volum doresc să împărtășească această experiență benefică prin publicarea materialelor ce abordează toate subiectele de interes dezbătute pe platforma proiectului: noi tendințe în servirea informațională, marketing, scientometrie, bibliometrie, acces deschis, depozite digitale instituționale, cultura informației, gestionarea datelor de cercetare, tehnici pedagogice și altele.

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova fiind alături în toate proiectele de modernizare a bibliotecilor a finanțat editarea acestei culegeri, astfel susținând bibliotecile universitare în parcursul lor de modernizare.

Lucrarea se adresează în primul rând bibliotecarilor universitari care vor putea folosi informațiile în procesul muncii, în scrierea de noi proiecte și perfecționarea în domeniu. Lucrarea este utilă tuturor factorilor de conducere din universități, ministere pentru folosirea bibliotecilor universitare ca instituții suport pentru educație, cercetare științifică și progres. Lucrarea se adresează și utilizatorilor pentru a înțelege mai profund rolul important al bibliotecii universitare în formarea lor profesională, instrumentele moderne prin care procesul de învățare și scriere academică se realizează mai facil, iar documentarea devine o activitate inovatoare. Internaționalizarea tuturor activităților s-a dovedit a fi în interesul tuturor.

Această culegere de materiale reprezintă un moment de mândrie și satisfacție că împreună am putut realiză o dezbatere profesională adevărată la care au participat nume notorii din știința și practica informării. Mai mulți experți de talie mondială în domeniul bibliotecilor au luat parte la instruirea cadrelor din bibliotecile moldovenești: Andrew McDONALD, membru al Consiliului IFLA, profesor emerit la University of East, Londra, Marea Britanie, Sanda ERDELEZ, prof., dr., Universitatea din Missouri, SUA, Ismail SERAGELDIN, dr., director al Bibliotecii din Alexandria și director al Consiliului Executiv al Bibliotecii Digitale Mondiale, Alexandria, Egipt, Jesus LAU, dr., Universitatea Veracruzana, Mexic, Ane LANDØY, Biblioteca Universității din Bergen; Angela REPANOVICI, dr. prof. Universitatea Transilvania, Braşov, România; Manolis KOUKOURAKIS, dr., Directorul Bibliotecii Universității din Creta, Grecia; Mioara VONCILĂ, Director, Biblioteca Universității din Galați, România; Nicolae CONSTANTINESCU, Comunitatea Kosson, România; Serap KURBANOGLU, prof., dr., Universitatea Hacettepe, Ankara, Turcia, Nelly ȚURCAN, prof., dr. hab., Universitatea de Stat din Moldova, Robert CORAVU, dr., Universitatea din București, România; Anna CHULYAN, dr., director al Bibliotecii Universității de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov, Erevan, Armenia și alții.

Sperăm că activitățile din cadrul proiectului, serviciile și produsele informaționale noi vor consolida imaginea bibliotecii în universitățile noastre și vor maximiza capacitatea lor de a media în mod eficient relaţia între utilizatori şi informaţiile de care au nevoie. Fără de profesionişti, cu spirit creativ, capabili să implementeze şi să dezvolte în bibliotecă noile tehnologii informaţionale, este imposibil de a constitui o bibliotecă a viitorului, de a satisface aşteptările şi nevoia utilizatorilor pentru un acces mai rapid şi mai uşor la informaţiile relevante.

Mulţumim toți autorii și susținătorii acestei ediții pentru această participare și dăruire, astfel acceptând împărtăşirea ideilor şi rezultatelor privind susţinerea şi promovarea rolului în schimbare al bibliotecilor universitare la etapa actuală. Exemplul oferit de parteneriatul proiectului nostru va servi pentru a încuraja alte centre de cercetare din Republica Moldova pentru a dezvolta servicii informaționale moderne pentru cetățeni. Vom identifica și în continuare problemele cu care se confruntă bibliotecile din învăţământul universitar şi vom contura direcţii strategice şi obiective noi pentru consolidarea rolului acestor instituţii în dezvoltarea educaţiei şi cercetării academice.

Cartea este plasată în acces deschis în ZENODO:
https://zenodo.org/record/3524992#.Xj1sITIzaUl

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=OuKhjsUdoy8

FOTOGRAFII (45)

La lansarea cărții au participat 75 de reprezentanți din 21 de instituții din Republica Moldova, Norvegia și România.

Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Final Conference of the Project “Modernization of academic library services in Moldova”

Final Conference of the Project “Modernization of academic library services in Moldova” has held on June 25, 2019 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova, and was attended by the rectors of universities, directors of libraries, international experts, the librarians, representatives of the Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova and Library Association from Moldova. The Project is funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Ms Silvia GHINCULOV, PhD in Economics, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova moderated this conference. In introductory speech, she thanked the people presented at the event, the project partners, noting that thus they support the results of our institutions in promoting the changing role of university libraries in the age of digital information.

The event started with a musical recital supported by the Cantabile Youth Choir, founded in 2009 at the Academy of Economic Studies of Moldova under the aegis of choir conductor Elena MARIAN. The choir consists of students who have loved the choral art and already have multiple awards in national and international competitions.

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=OyVDDrRjI14

In the opening message, Grigore BELOSTECINIC, PhD, professor, academician, rector of the Academy of Economic Studies of Moldova, underlined that education and research in higher education have a direct influence on the objectives of sustainable development of society. The quality of information and human capital are defining in the academic environment. The current paradigm of education, research and innovation, new global, national and institutional trends have forced the repositioning of university libraries in the academic community and society. Today, we are seeing an increase in the effective involvement of the university librarian in supporting the study and research processes. In the context of the knowledge-based world economy, the EU’s Open Science objectives, national and institutional priorities for higher education development – university libraries in the country will continue to be concerned with the development of academic informational content and the creation of modern competitive informational products and services.

Greeting messages had Maria-Carme TORRAS CALVO, PhD, Library Director of University of Bergen, Norway; representatives of Diku – Norwegian Agency for International Cooperation and Quality Enhancement in Higher Education; Nelly ŢURCAN, PhD, Prof.univ., State University of Moldova; Igor COJOCARU, PhD, Information Society Development Institute. All speakers appreciated the effort of the university libraries in the Republic of Moldova to achieve the project objectives.

The key people’s reports on the results of the project “Modernization of academic library services in Moldova” were followed:

University library directors reported About the Impact of the Project “Modernization of academic library services in Moldova” for the higher education of the Republic of Moldova:

 • Elena HARCONIȚA, director, Scientific Library of “Alecu Russo” State University of Balti (Report);
 • Ecaterina ZASMENCO, director, Central University Library of State University of Moldova (Report);
 • Rodica AVASILOAIE, director, Scientific Library of Academy of Music, Theatre and Fine Arts (Report).

In this project, the partners collaborated and disseminated knowledge for all university libraries in Moldova. The main activity of the project was to strengthen the capacity of librarians and through them, teachers and students in higher education institutions by developing the use of information for study and research. Through the workshops and summer schools, the community of university librarians from the Republic of Moldova has formed a space for professional debate, and thus has developed internal networks in the field of informational service. Communication through the webpage also supported the efficient operation of the network. At the same time, the dissemination of information on project activity at international conferences, study visit to Norwegian university libraries and trainings supported by international experts offered university librarians from the Republic of Moldova access to the international network.

In this project, the university libraries formulated missions, visions, values, developed institutional development strategies, programs to promote resources, products, services (with new promotional elements such as video tutorials, etc.).

Today, we can argue that librarians working in university libraries in the Republic of Moldova are better prepared for the implementation of modern library services. This will influence the quality of higher education and scientific research. Librarians are better acquainted with English and strengthen communication within networks created both in the Republic of Moldova and abroad. Thanks to the results of the project, the university community is more aware of the importance of university libraries’ work.

Libraries have gained access to new prestigious databases within the project and have made positive changes by effective use of information resources and services. Emphasis is now on digital competences, participation in the creation and development of national digital scientific content, promotion of international research results, participation in projects and development of partnerships.

During the event, the Cooperation Agreement between the project institutions for the period 2020-2023 was signed. By signing this Memorandum, 22 organizations in our partnership have confirmed their intention to focus on effective cooperation beyond project completion to help the development of information society, improve professional services and skills, disseminate best practices and exchange experience between libraries. This Memorandum comes into force from the moment it is signed by the authorized representatives of university librarians and will operate for a minimum of 4 years, after which it can be continued for another term.

The Ministry of Education, Culture and Research of the Republic of Moldova came up with a proposal to finance the publishing of a book devoted to both project results and modern trends in the development of university libraries.

The closing ceremony with awarding diplomas for project participation and festive reception took place in a festive atmosphere imbued with the lavender scent, but with a drop of sadness… Festive because we were glad to see that for 3 years we were able to achieve together many important things for the university libraries in the Republic of Moldova, and the sadness notes have arisen because this beautiful experience has come to an end. We sincerely thank Mrs. Ane Landoy, Project Coordinator, Bergen University Library and Prof. Dr. Angela Repanovici, Transylvania University, Brasov, for having been very committed to training librarians from the 18 university libraries – members of the Project.

We also want to thank the Norwegian Center for International Cooperation in Education and the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia without the financial support of which it would not have been possible to achieve the project objectives. We would like to address thanks to the media partner of the project – the Information Society Development Institute for online transmission of organized training actions. Special thanks are given to national and international trainers, rectors, library directors, librarians, and all those who have contributed to the smooth running of the project!

We hope that the end of this project will be a step towards for a new start – by signing the Partnership and Cooperation Memorandum between 22 project partners, ensuring by this the sustainability of the objectives.

PHOTOS (90)

The Conference was attended by 60 representatives from 21 institutions from the Republic of Moldova, Norway and Romania.


Conferința de finalizare a Proiectului
„Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”

Conferința de finalizare a Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a avut loc la 25 iunie 2019 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova, la care au participat rectorii universităților, directorii bibliotecilor, experții internaționali, bibliotecari, reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și a Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova. Proiectul este finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Doamna Silvia GHINCULOV, doctor în economie, director al Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei a moderat această conferință. În cuvântul introductiv dumneaei a mulțumit persoanelor prezente la eveniment, partenerilor din cadrul proiectului, subliniind că astfel ei susțin rezultatele instituțiilor noastre în promovarea rolului în schimbare al bibliotecilor universitare în era informaţiei digitale.

Evenimentul a început cu un Recital muzical susținut de Corul de tineret „Cantabile”, fondat în anul 2009 în cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova sub egida dirijorului Elena MARIAN. Corul este constituit din studenți care au îndrăgit arta corală și au deja în palmares multiple trofee de la concursuri naționale și internaționale.

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=OyVDDrRjI14

În mesajul de deschidere, Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector al Academiei de Studii Economice a Moldovei a subliniat că educația și cercetarea în învățământul superior au o influență directă asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă a societății. Calitatea informației și a capitalului uman sunt definitorii în mediul academic. Paradigma actuală a educației, cercetării și inovării, noile tendințe la nivel global, național și instituțional au impus repoziționarea bibliotecilor universitare în comunitatea academică și în societate. Astăzi, asistăm la o creștere a implicării eficiente a bibliotecarului universitar în susținerea proceselor de studiu și cercetare. În contextul economiei mondiale bazate pe cunoaștere, a obiectivelor UE privind Știința deschisă, prioritățile naționale, dar şi instituţionale de dezvoltare a învățământului superior – bibliotecile universitare din țară se vor preocupa și în continuare de dezvoltarea conținutului informațional academic și crearea produselor și serviciilor informaționale competitive moderne.

Mesaje de salut au avut Maria-Carme TORRAS CALVO, dr., Director Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia; reprezentanții Diku – Agenția Norvegiană pentru Cooperare Internațională și Îmbunătățirea Calității în Învățământul Superior; Nelly ȚURCAN, dr. hab., prof.univ., Universitatea de Stat din Moldova; Igor COJOCARU, dr., Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Toți vorbitorii au apreciat efortul bibliotecilor universitare din Republica Moldova pentru atingerea obiectivelor proiectului.

Au urmat rapoartele persoanelor-cheie privind rezultatele Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”:

În continuare, directorii bibliotecilor universitare au relatat despre impactul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” pentru învățământul superior al Republicii Moldova:

 • Elena HARCONIȚA, director, Biblioteca Științifică a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi (Raport);
 • Ecaterina ZASMENCO, director, Biblioteca Centrală Universitară a Universităţii de Stat din Moldova (Raport);
 • Rodica AVASILOAIE, director, Biblioteca Științifică a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (Raport).

În acest proiect, partenerii au colaborat şi au diseminat cunoştinţe pentru toate bibliotecile universitare din Moldova. Activitatea principală a proiectului a fost consolidarea capacităţii bibliotecarilor, şi prin ei a cadrelor didactice şi a studenţilor din instituţiile de învăţământ superior prin dezvoltarea competențelor de utilizare a informațiilor pentru studiu și cercetare. Prin intermediul atelierelor de lucru şi a şcolilor de vară, comunitatea bibliotecarilor universitari din Republica Moldova a format un spaţiu pentru dezbatere profesională, şi, astfel, a dezvoltat reţele interne în domeniul servirii informaționale. Comunicarea prin intermediul paginii web a sprijinit, de asemenea, funcționarea eficientă a reţelei. În acelaşi timp, diseminarea informaţiei privind activitatea în cadrul proiectului la conferinţele internaţionale, vizita de studiu în bibliotecile universitare din Norvegia şi training-urile susţinute de către experţii internaţionali au oferit bibliotecarilor universitari din Republica Moldova acces la reţeaua internaţională.

În cadrul acestui proiect bibliotecile universitare au formulat misiuni, viziuni, valori, au  elaborat strategii de dezvoltare instituţională, programe de promovare a resurselor, produselor, serviciilor (cu elemente noi de promovare precum tutoriale video educative etc.).

Astăzi, putem susține că bibliotecarii care activează în bibliotecile universitare din Republica Moldova sunt mai bine pregătiţi pentru implementarea serviciilor moderne de bibliotecă. Acest lucru va influenţa calitatea învăţământului superior şi a cercetării științifice. Bibliotecarii cunosc mai bine limba engleză şi consolidează comunicarea în cadrul reţelelor create, atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ei. Grație rezultatelor proiectului, comunitatea universitară este mai conştientă de importanţa activității bibliotecilor universitare.

Bibliotecile au obţinut acces la noi baze de date prestigioase în cadrul proiectului și au înregistrat schimbări pozitive, utilizând eficient resursele și serviciile informaționale. Accentul astăzi este pus pe formarea competențelor digitale, participarea la crearea și dezvoltarea conținutului științific digital național, promovarea rezultatelor cercetărilor la nivel internațional, participarea la proiecte și dezvoltarea parteneriatelor.

Durabilitatea proiectului va fi asigurată prin semnarea în cadrul evenimentului a Acordului de colaborare între instituțiile proiectului pentru perioada 2020-2023. Prin semnarea acestui Memorandum, 22 organizații din parteneriatul nostru au confirmat intenția lor de a se concentra asupra cooperării eficiente și după finalizarea proiectului, pentru a contribui la dezvoltarea societății informaționale, îmbunătățirea serviciilor și a competențelor profesionale, diseminarea celor mai bune practici și schimbul de experiență între biblioteci. Acest Memorandum a intrat în vigoare din momentul în care acesta a fost semnat de reprezentanții bibliotecilor universitare și va funcționa pentru un termen minim de 4 ani, după care poate fi continuat pe un alt termen.

Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a venit cu o propunere de a finanța editarea unei cărți consacrate atât rezultatelor proiectului, cât și tendințelor moderne în dezvoltarea bibliotecilor universitare.

Ceremonia de închidere cu acordarea diplomelor de participare la proiect și recepția festivă s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare îmbibată de mirosul îmbietor al levănţicăi, dar cu note de tristețe… Festivă pentru că am fost bucuroși să constatăm că timp de 3 ani am reușit să realizăm împreună multe lucruri importante pentru bibliotecile universitare din Republica Moldova, iar notele de tristețe au apărut din cauza că această experiență frumoasă a luat sfârșit. Adresăm sincere mulțumiri dnei Ane Landoy – coordonatoarea proiectului, Biblioteca Universității din Bergen și dnei Prof. dr. Angela Repanovici, Universitatea Transilvania, Brașov, pentru că s-au implicat cu multă dăruire în instruirea bibliotecarilor din cele 18 biblioteci universitare – membri ai Proiectului.

De asemenea, dorim să mulțumim finanțatorii – Centrul Norvegian de Cooperare Internaţională în Educaţie și Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, fără suportul financiar al cărora nu ar fi fost posibilă realizarea obiectivelor proiectului. Sincere mulțumiri dorim să adresăm partenerului media al proiectului – Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale pentru transmisiunea online a acțiunilor de instruire organizate. Merită mulțumiri deosebite formatorii naționali și internaționali, rectorii instituțiilor, directorii bibliotecilor, bibliotecarii și toți cei care au contribuit la buna desfășurare a proiectului!

Sperăm ca sfârșitul acestui proiect să fie și un pas spre un nou început – prin semnarea Memorandumului de Parteneriat și Cooperare între 22 de parteneri din cadrul Proiectului, astfel asigurându-se durabilitatea obiectivelor realizate.

FOTOGRAFII (90)

La conferință au participat 60 de reprezentanți din 21 de instituții din Republica Moldova, Norvegia și România.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Eurasia mid-term conference, Oslo, 24-25.04.2019

Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway, project coordinator

Along with app 40 other project leaders from the Eurasia programme, I (as the only from our “Modernization of academic library services in Moldova”) took part in the Mid-term conference in Oslo 24.-25.04.2019 (The Programme for the Eurasia mid-term conference).

After a welcoming opening by acting head of department within Diku, Herdis Kolle, Kerstin Wahlgren from the RN Ministry of foreign affairs emphasized the benefits of cooperation projects like Eurasia. The Ministry sees education as a priority, and especially supporting countries with “western” educational reforms. She also mentioned the importance of the United Nations’ sustainable development goals. Our projects increase safety and good governance in the receiving countries, and through our cooperation it is possible to have a presence in countries where Norway does not have an embassy.

Maia Chankseliani from the University of Oxford delivered the key note, on “Higher education and international mobility in post-Soviet Eurasia: Trends, rationales, actors and implications”. This was a highly interesting key note, building on her research published in International Journal of Educational Development (September 2018, Vol.62, pp.281-288, ISSN: 0738-0593 DOI: 10.1016/j.ijedudev.2018.07.006). The article is called “The politics of student mobility: Links between outbound student flows and the democratic development of post-Soviet Eurasia”.

Abstract: “Former Soviet countries with higher proportions of students studying in Europe/the USA have achieved higher levels of democratic development. Conceptually and empirically, student mobility to Russia is a contrasting force to democratization through mobility to Europe/the USA. Studying abroad can be viewed as a mode of socialization that is likely to induct students into the norms and rules of a host community. The study offers new empirical material to link student mobility and the levels of attained democracy in the former Soviet countries. Theoretically-informed analysis of cross-sectional data shows that the former Soviet countries with higher proportions of students studying in Europe or the United States have achieved higher levels of democratic development. In contrast, countries with higher proportions of students studying in the most popular, authoritarian destination – Russia – have reached significantly lower levels of democratic development. The study uses ideas of democratic socialisation at universities as well as apprenticeships in democracy to advance the intellectual agenda of linking two fields – educational studies and political science”.

Next, there was a panel on “The Eurasia-programme: Potential for societal change?” in which I was a panellist, and spoke about the potential for societal change inherent in developing (academic) libraries.

The first ten projects presented themselves, and then Ingrid Blystad Seim from Diku spoke on “Project administration: Challenges and recommendations – with a focus on budget and reporting”. We seem to have good routines in place to combat the challenges she mentioned in reporting and in the transfer of money. We also had a group session on project administration before the next 10 projects presented themselves. The excursion was by bus to Holmenkollen and Vigelandsparken, before festive dinner at Bygdøy.

The first point on the agenda Day 2 was 7 project presentations, followed by “Some online resources from Diku” and “Student mobility”, instead of “Virtual education”. I presented our project as the first in the last group of 7 projects. The first working group session was on “Student mobility”.

Also, we were informed about, and encouraged to “planning ahead” to other funding sources (Erasmus+) by Diku, and successful project leader.

There was a group photo taken at the grass of the national stadium. There was also a group work on “Formalizing cooperation: How to make project results sustainable”.

Recommended for reading:

CAMPBELL, Anne C. How international scholarship recipients perceive their contributions to the development of their home countries: Findings from a comparative study of Georgia and Moldova. In: International Journal of Educational Development, Volume 55, 2017, pp. 56-62. ISSN 0738-0593.
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.05.004.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316302759.

CHANKSELIANI, Maia. The politics of student mobility: Links between outbound student flows and the democratic development of post-Soviet Eurasia. In: International Journal of Educational Development, Volume 62, 2018, pp. 281-288. ISSN 0738-0593.
https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.07.006.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059317304790.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Using SAGE Research Methods: platform demonstration

The workshop “Using SAGE Research Methods: platform demonstration” was organized on March 5, 2019, in the framework of the project “Modernization of academic library services in Moldova”. The workshop was facilitated by the SAGE Publications, facilitator – Chloe TURNER, Library Trainer SAGE Publishing.

The following topics were discussed during the workshop:

 • Introduction to SAGE Research Methods.
 • Platform demonstration: finding content and using tools.
 • Interactive activity to help exploring the platform on a chosen Research Methods topic.
 • Final questions and session round-up.

Using SAGE Research Methods: platform demonstration
PowerPoint presentation.

Video recording:
https://app.box.com/s/ggiwag74mvner32ucathf9i3xx57feia

The events were attended by 46 representatives from 18 institutions from Republic of Moldova.


Utilizarea SAGE Research Methods – platformă de căutare online

La data de 5 martie 2019, în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, a fost fi organizat trainingul de instruire „Utilizarea SAGE Research Methods – platformă de căutare online”, susținut de compania SAGE Publications, facilitator – Chloe TURNER, Library Trainer SAGE Publishing.

Workshopul a abordat următoarele subiecte:

 • Introducere în SAGE Research Methods.
 • Demonstrație platformă: găsirea conținutului și utilizarea instrumentelor.
 • Activitate interactivă pentru explorarea platformei pe o metodă de cercetare aleasă.
 • Întrebări finale și concluzii.

SAGE Research Methods – platformă de căutare online
Prezentare PowerPoint.

Înregistrarea Video:
https://app.box.com/s/ggiwag74mvner32ucathf9i3xx57feia

La eveniment au participat 46 de reprezentanți din 18 instituții din Republica Moldova.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Acces la Cambridge Journals Online și SAGE Research Methods pentru anul 2019

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România, a fost asigurat accesul la încă două baze de date științifice: Cambridge Journals Online și SAGE Research Methods.

Cambridge Journals Online oferă acces la o colecție multidisciplinară cu peste 1,6 milioane de articole din reviste științifice și 36000 de cărți, care acoperă o gamă largă de discipline din domeniul științelor exacte, umanistice și sociale: antropologie, arheologie, arte, astronomie, chimie, informatică, educație, inginerie, științe generale, geografie, istorie, lingvistică, drept, științe ale naturii, literatură, politică și relații internaționale, psihologie, religie, sociologie, statistică și probabilitate.

SAGE Research Methods sprijină cercetarea la toate nivelurile prin furnizarea de materiale pentru ghidarea utilizatorilor în procesul de cercetare. Într-o universitate aproape toți sunt implicați în cercetare – de la studenții care învață cum să efectueze cercetări la facultate, până la cercetători care desfășoară activități de cercetare și bibliotecari care oferă cursuri de instruire în Cultura Informației. Baza de date SAGE Research Methods are răspuns pentru fiecare dintre aceste grupuri de utilizatori, oferind definiții, exemple de studii de caz, seturi de date, tutoriale video și alte materiale. Baza de date conține peste 1000 de cărți, lucrări de referință, articole din reviste și videoclipuri de instruire pentru mediul academic. Harta de metode poate ajuta pe cei mai puțin familiarizați cu metodele de cercetare să găsească cea mai bună tehnică pentru cercetarea lor. SAGE Research Methods este instrumentul esențial online pentru cercetători.

Călătorie frumoasă în lumea informației științifice!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop 9. Marketing and Advocacy II: best practices

Workshop 9. “Marketing and Advocacy II: best practices” has held on October 8, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project “Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

The workshop participants were welcomed by the project coordinator Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and the project expert Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania. They were presented the workshop objectives.

A short presentation “Advocacy. Marketing: promoting the image of university libraries” on the most important aspects of the functional collaboration of the university libraries in the Republic of Moldova was given by Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included the presentation of products for informing / educating users (homework, Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” in Constanta-Mamaia, Romania).

Creating the researcher profile in Academic Google: Tutorial
Ana GUDIMA, Academy of Economic Studies of Moldova

LibUnivCatalog: Tutorial
Adela NEGURĂ, State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”

Institutional repository of the Moldova State University: Tutorial
Ecaterina ZASMENCO, Moldova State University

How to Choose a suitable Journal to Publish a Scientific Article: Tutorial
Viorica LUPU, State Agrarian University of Moldova

Using CrossRef: Tutorial
Valentina NASTAS, Technical University of Moldova

Methods and means of promoting the USARB Scientific Library
Mihaela STAVER, “Alecu Russo” State University of Balti

Rules for the elaboration of bibliographic references: Tutorial
Ecaterina SCHERLET, “Ion Creangă” State Pedagogical University

Campaign for ULIM Graduate Support (CSA), 2017 Edition: Advertising Spot
Irina BOTNARU, Free International University of Moldova

Self-Archiving in the AAP Institutional Repository: Guide
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academy of Public Administration

Discover the arts through the library
Rodica AVASILOAIE, Academy of Music, Theatre and Fine Arts

Promotion of the library image
Raisa ȘVEȚ, Trade Co-operative University of Moldova

Presentation of the realised objectives within promoting program of the Library of the “B.P. Hasdeu” State University of Cahul
Information sources for study: Tutorial
Natalia PONOMARIOV, “Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University of Cahul

Information Literacy. USEFS Library experience
Victoria TOMA, State University of Physical Education and Sport

Scientific Library of “Grigore Țamblac” State University of Taraclia
Marina OGURȚOVA, “Grigore Țamblac” State University of Taraclia

Scientific Library UST: achievements within the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Vera SANDU, State University of Tiraspol

The exchange of ideas and communication within the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Iurie ŢVIGUNOV, Academy “Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs

“The Platform Web of Science & Incites” within the framework of the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Larisa CEACHIR, Comrat State University from Moldova

Moldovan State Institute of International Relations (IRIM)
Iulia MELNIC, Moldovan State Institute of International Relations

The results were evaluated and certificates for participation in the workshop were granted. The winner of the competition for the best presentation of the developed product was Viorica LUPU, Republican Agricultural Scientific Library of UASM. She received a set of promotional materials from Transilvania University of Brasov, Romania.

PHOTOS (70)

The workshop was attended by 38 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania.


Workshopul profesional nr.9 „Advocacy / Marketing II:
cele mai bune practici”

Workshopul profesional nr.9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici” a avut loc la 8 octombrie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorul proiectului Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și expertul Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov. Au fost prezentate obiectivele workshop-ului.

O scurtă prezentare „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” privind cele mai importante aspecte ale colaborării funcționale a bibliotecilor universitare din Republica Moldova a avut Dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova.

Programul workshopului a inclus prezentarea produselor pentru informarea / educarea utilizatorilor (tema pentru acasă, Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”, Constanța-Mamaia, România).

Crearea profilului cercetătorului în Google Academic: Tutorial
Ana GUDIMA, Academia de Studii Economice din Moldova

LibUnivCatalog: Tutorial
Adela NEGURĂ, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Институциональный репозиторий Молдавского Государственного Университета: Tutorial
Ecaterina ZASMENCO, Universitatea de Stat din Moldova

Cum să alegeți o revistă potrivită pentru publicarea unui articol științific: Tutorial
Viorica LUPU, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Utilizare CrossRef: Tutorial
Valentina NASTAS, Universitatea Tehnică a Moldovei

Modalităţi şi mijloace de promovare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Mihaela STAVER, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Reguli de elaborare a referințelor bibliografice: Tutorial
Ecaterina SCHERLET, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”

Campania în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA), Ediţia 2017: Spot publicitar
Irina BOTNARU, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Autoarhivarea în Repozitoriul Instituțional AAP: Ghid
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academia de Administrare Publică

Descoperă artele prin bibliotecă
Rodica AVASILOAIE, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Promovarea imaginii bibliotecii
Raisa ȘVEȚ, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Prezentarea obiectivelor realizate din programul de promovare a Bibliotecii Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
Sursele de informare pentru studiu: Tutorial
Natalia PONOMARIOV, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Cultura informației. Din experiența Bibliotecii USEFS
Victoria TOMA, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Научная библиотека Тараклийского государственного университета им. Г. Цамблака
Marina OGURȚOVA, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia

Realizările Bibliotecii Științifice UST în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
Vera SANDU, Universitatea de Stat din Tiraspol

Schimbul de idei și comunicarea în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
Iurie ŢVIGUNOV, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

«The Platform Web of Science & Incites» в рамках проекта «Модернизация библиотечных услуг университетов Молдовы»
Larisa CEACHIR, Universitatea de Stat din Comrat

Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (IRIM)
Iulia MELNIC, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Au fost evaluate rezultatele și acordate certificate pentru participare la workshop. Învingătoarea competiției privind cea mai bună prezentare a produsului dezvoltat a fost Viorica LUPU, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM. Ei i-a fost oferit un set de materiale promoționale de la Universitatea Transilvania din Brașov, România.

FOTOGRAFII (70)

La workshop au participat 38 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova și 2 formatori din Norvegia și România.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” in Constanta-Mamaia, Romania

Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” took place on June 24-29, 2018 and was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The summer school was attended by 31 librarians from 18 universities from the Republic of Moldova.

Monday, June 25, 2018
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=34iQW-WYer4

Trainees of the Summer School were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway, and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The first day program included presentations and practical applications:

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Increasing prestige of the library with reference services

Practical applications were coordinated by Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania and included the analysis of the reference services of each institution (existing reference services and proposals for service innovation); the analysis of competencies of reference librarians and formulating the training directions that can be developed.

Tuesday, June 26, 2018
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=7dyNNahRl4c

The second day of the school included presentations and debates on the latest practices in reference services.

Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway
Reference services: Norwegian experience

Ismail SERAGELDIN, dr., director of the Library of Alexandria and director of the World Digital Library Executive Council, Alexandria, Egypt
The Book in the Era of Facebook and Twitter

Jesus LAU, dr., Universidad Veracruzana, Mexico
Information Literacy: international perspectives with IFLA

Manolis KOUKOURAKIS, dr., director of Library & Information Center, University of Crete, Greece
Good practices in harmonization teaching techniques of Information Literacy

Anna CHULYAN, dr., Head of Library at Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Armenia
Reference services: The experience of the Armenian libraries

Igor COJOCARU, dr., director of the Information Society Development Institute (IDSI)
IBN – innovative open access platform for scientific information in the Republic of Moldova

Wednesday, June 27, 2018
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=IMiCm3_lDSI

The third day of the Summer School included the following communications:

Angela REPANOVICI, prof., dr., Transilvania University of Brasov, Romania
Applications: Mendeley – Reference Management Software & Researcher Network
How to become a better teacher using ICT

Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway
Applications: Education support; Chat

The evaluation test was done using the Kahoot! tools (learning platform based on game and educational technology) that it has gained popularity in our project. The winners of the test “Reference management” was Igor COJOCARU, dr., director of the Information Society Development Institute (IDSI), Irina BOTNARU, director of the ULIM Library Information Department, Ina NICUŢĂ, principal specialist, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

Thursday, June 28, 2018

The fourth day of the Summer School included free debates in the Balchik town, on the Black Sea coast, in the Dobrich region of north-eastern Bulgaria. The town was named White City, due to the limestone slopes in its perimeter. The whole area was called the Silver Coast for the same reasons. The participants spent an unforgettable day in the Balchik Castle, the Queen Mary’s favourite summer residence, surrounded by a uniquely the famous botanical garden in central and Eastern Europe. The mysterious castle of the Queen Maria with its legends and secrets housed in a labyrinth of gardens was a truly unique experience for the summer school participants.

The closing of the Summer School was a festive event with discussions, totals, evaluations, handing out certificates of participation and diplomas for trainers.

Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” in Constanta-Mamaia, Romania meant for present librarians a workshop, but also dissemination of reference practices. During the three editions, the Summer School of the project “Modernization of academic library services in Moldova” was the place where librarians learned useful things, which, summed up in the words “new experiences”, could be applied in their institutions and in the projects which they will initiate for the future. We have learned a lot of new things from here, we’ve seen what others are doing and have spent unforgettable moments in Romania. Summer schools have been an extraordinary experience and will remain in our souls for a long time. We communicated more here, we have become more open and we have established lasting partnerships to innovate the library’s activity.

PHOTOS (36)

31 librarians and 6 trainers from Norway, Romania, Egypt, Mexico, Greece and Armenia participated at the Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age”. The event was transmitted online by the Information Society Development Institute (IDSI). Video recordings: 227 views. Evaluation of the Summer School, Constanta-Mamaia, 2018.


Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”
în Constanța-Mamaia, România

Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” a avut loc în perioada 24-29 iunie 2018 și a fost organizată în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. La Școala de vară au participat 31 de bibliotecari din 18 universități din Republica Moldova.

Luni, 25 iunie 2018
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=34iQW-WYer4

Formabilii din cadrul Școlii de vară au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul primei zile a inclus prezentări și aplicații practice:

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania din Brașov, România
Creșterea prestigiului bibliotecii  prin serviciile de referințe

Aplicațiile practice au fost coordonate de Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România și a inclus analiza serviciilor de referințe din fiecare instituție (servicii de referințe existente și propuneri pentru inovare a serviciilor); analiza competențelor bibliotecarilor de referințe și formularea direcțiilor de instruire care pot fi dezvoltate.

Marți, 26 iunie 2018
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=7dyNNahRl4c

A doua zi a școlii a inclus prezentări și dezbateri privind cele mai noi practici în serviciile de referințe.

Ane LANDOY, șef de departament, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia
Serviciile de referință: Experiența norvegiană

Ismail SERAGELDIN, dr., director al Bibliotecii din Alexandria și director al Consiliului Executiv al Bibliotecii Digitale Mondiale , Alexandria, Egipt
Cartea în epoca Facebook și Twitter

Jesus LAU, dr., Universitatea Veracruzana, Mexic
Cultura Informației: perspective internaționale IFLA

Manolis KOUKOURAKIS, dr., director al Bibliotecii și Centrului de Informare, Universitatea din Creta, Grecia
Bunele practici în armonizarea tehnicilor de predare a Culturii Informației

Anna CHULYAN, dr., director al Bibliotecii Universității de Stat de Limbi și Științe Sociale Brusov, Erevan, Armenia
Serviciile de referință: Experiența bibliotecilor din Armenia

Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
IBN – platformă inovativă de acces deschis la informația științifică din Republica Moldova

Miercuri, 27 iunie 2018
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=IMiCm3_lDSI

A treia zi a Școlii de vară a inclus următoarele comunicări:

Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România
Aplicații: Mendeley – Reference Management Software & Researcher Network
Cum să devii un profesor mai bun folosind TIC

Ane LANDOY, șef de departament, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia
Aplicații: Suport pentru educație; Chat

Testul de evaluare a fost realizat cu ajutorul platformei Kahoot! (învățare bazată pe joc și tehnologie educațională), care a câștigat popularitate în proiectul nostru. Învingătorii testului consacrat Managementului referințelor au fost Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), Irina BOTNARU, director al Departamentului Informaţional Biblioteconomic ULIM, Ina NICUȚĂ, specialist principal, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Joi, 28 iunie 2018

A patra zi a Școlii de vară a inclus dezbateri libere în orașul Balcic, la țărmul Mării Negre, în regiunea Dobrici din nord-estul Bulgariei. Datorită versanților de calcar din perimetrul său, localitatea a fost supranumită Orașul Alb. Întreaga zonă a fost numită Coasta de Argint din aceleași motive. Participanții au petrecut o zi de neuitat în Castelul din Balcic, reședința de vară preferată a Reginei Maria, înconjurat de o la fel de celebră grădină botanică unicat în Europa centrală și de est. Vizita la misteriosul castel al Reginei Maria cu legendele și secretele lui adăpostite într-un labirint de grădini a fost o experiență cu adevărat inedită pentru participanții școlii de vară.

Închiderea Școlii de vară a reprezentat un eveniment festiv cu discuții, totaluri, evaluări, înmânarea certificatelor de participare și diplomelor pentru formatori.

Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” în Constanta-Mamaia, Romania a însemnat pentru bibliotecarii prezenți un atelier de lucru, dar şi diseminarea celor mai bune practici în serviciile de referințe. Pe parcursul celor trei ediţii, Şcoala de vară din cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a fost locul unde bibliotecarii au învăţat lucruri folositoare, care, însumate în cuvintele „experienţe noi”, vor putea fi aplicate în instituțiile partenere și în proiectele pe care le vor iniţia în continuare. Am învăţat foarte multe lucruri noi de aici, am văzut ce fac alţii și am trăit clipe de neuitat în România. Şcolile de vară au însemnat o experienţă extraordinară și vor rămâne în sufletele noastre mult timp. Aici am relaţionat mai mult, am devenit mai deschiși și am stabilit parteneriate durabile pentru inovarea activității bibliotecii.

FOTOGRAFII (36)

La Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală” au participat 31 de bibliotecari și 6 formatori din Norvegia, România, Egipt, Mexic, Grecia și Armenia. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrări video: 227 vizionări. Evaluarea Școlii de Vară, Constanța-Mamaia, 2018.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Annual Project Meeting, Oslo, Norway (June 10-13, 2018)

Project meeting of the Project CPEA-2015/10014 „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia and developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania has held on June 11, 2018. This meeting was part of the project team visit to Oslo, Norway. The purpose of the visit was to monitor the activities of the project and to plan future events. The agenda of the meeting included discussing on following topics:

 • Financial aspects;
 • Summer School 2018;
 • Dissemination of the project at international forums;
 • Workshop 9. „Advocacy / Marketing II: best practices”, Chisinau (October 9-10, 2018);
 • Final conference plans 2019;
 • Activity report for the last 3 months;
 • Other issues.

The Annual Meeting of the Project was attended by the Academy of Economic Studies of Moldova Grigore BELOSTECINIC, dr., prof., academician, rector; Slvia GHINCULOV, Natalia CHERADI; University of Bergen – Ane LANDØY; Transylvania University of Brasov – Angela REPANOVICI, prof.dr., expert.

PHOTOS (12)


Reuniunea anuală a proiectului, Oslo, Norvegia (10-13 iunie 2018)

La 11 iunie 2018 a avut loc ședința anuală a Proiectului CPEA-2015/10014 „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Această reuniune a făcut parte din programul vizitei echipei proiectului la Oslo, Norvegia. Scopul vizitei a fost de a monitoriza desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului și a planifica evenimentele viitoare. Agenda ședinței a inclus următoarele subiecte:

 • Aspecte financiare;
 • Școală de vară 2018;
 • Diseminarea proiectului la forurile internaționale;
 • Workshopul nr. 9. „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici”, Chișinău (9-10 octombrie 2018);
 • Planurile pentru conferința finală 2019;
 • Raport de activitate pentru ultimele 3 luni;
 • Alte aspecte.

La ședința anuală a Proiectului au participat din partea Academiei de Studii Economice a Moldovei Grigore BELOSTECINIC, dr. hab., prof. univ., academician, rector, Slvia GHINCULOV, dr., Natalia CHERADI, dr.; Universității din Bergen – Ane LANDØY; Universității Transilvania din Brașov – Angela REPANOVICI, prof.dr., expert.

FOTOGRAFII (12)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Workshop 8. Managing research data

Workshop 8.„Managing research data” has held on April 24, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=CfCe_bM4ZQ4.

The workshop participants were welcomed by the project coordinators: Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included presentations and practical applications:

Ane LANDØY, Project coordinator, University of Bergen Library, Norway; Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania: „How to manage research data”.

Discussed topics:
Research data
Research data management
The Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/
Generic science data lifecycle
Data reuse
Research data centres
A research data repository
A global registry of research data repositories: www.re3data.org
DataCite: a leading global non-profit organisation that provides persistent identifiers (DOIs) for research data www.datacite.org.

Practical workshop was aimed to make a project of creation a center for research data.

New information about IBN was presented and described the basic functionality of the current version of the system.
National Bibliometric Instrument – innovative open access platform for scientific information in the Republic of Moldova.
Igor COJOCARU, PhD, Director of the Information Society Development Institute (IDSI)
Mihai GRECU, Head of Laboratory of Information Society Research and Development.

Certificates for participation in the workshop were granted.

PHOTOS (20)

The workshop was attended by 39 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania. The event was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 71 views.


Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare”

Workshopul profesional nr.8 „Gestionarea datelor de cercetare” a avut loc la 24 aprilie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=CfCe_bM4ZQ4.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorii proiectului: Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și dr. Silvia GHINCULOV, directorul Bibliotecii Științifice a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Programul workshopului a inclus prezentări și aplicații practice:

Ane LANDØY, coordonator de proiect, Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia; Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România: „Cum să gestionăm datele de cercetare”.

Subiecte discutate:
Date de cercetare
Gestionarea datelor de cercetare
Centrul Digital Curation Centre (DCC): http://www.dcc.ac.uk/
Ciclul de viață al datelor științifice
Reutilizarea datelor
Centrele de date de cercetare
Depozite de date de cercetare
Registru global al depozitelor de date de cercetare: www.re3data.org
DataCite: o organizație non-profit globală care furnizează identificatori persistenți (DOI) pentru datele de cercetare www.datacite.org.

Atelierul practic a avut ca scop realizarea unui proiect de creare a centrului pentru date de cercetare.

Au fost prezentate informații noi despre IBN și descrise funcționalitățile de bază ale versiunii curente a sistemului.
Instrumentul Bibliometric Național – platformă inovativă de acces deschis la informația științifică din Republica Moldova.
Igor COJOCARU, dr., director al Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale
Mihai GRECU, şef al Laboratorului Cercetare-Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

Au fost acordate certificate pentru participare la workshop.

FOTOGRAFII (20)

La workshop au participat 39 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova, 4 reprezentanți ai IDSI și 2 formatori din Norvegia și România. Evenimentul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 71 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Winners go to the Summer School!

Within the Workshop 7. “Attracting the academic community: Assessing and replying to the user needs” (January 29, 2018), were awarded certificates of participation in the Summer School (3rd Edition), which will take place in this year in Constanta, Romania.

Certificates have been awarded for the winners of the National Marathon of Archiving of Publications in the Institutional Repositories, 2nd Edition and for the activities organized during the International Open Access Week (October 23-29, 2017):

Congratulations!


Învingătorii merg la Școala de Vară!

În cadrul Workshopului profesional nr.7 „Atragerea comunității academice: evaluarea și răspunsul la nevoile utilizatorilor” (29 ianuarie 2018), au fost acordate Certificate de participare la Școala de Vară (ediția a treia), care va avea loc în acest an la Constanța, România.

Certificatele au fost acordate pentru învingătorii Maratonului Naţional al arhivării publicaţiilor în Repozitoriile Instituţionale, ediția a 2-a și pentru activitățile organizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis (23-29 octombrie 2017):

Felicitări!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment