The Logo of the partnership Moldova- Norway-Romania was approved

The Logo of the Project “Modernization of academic library services in Moldova” was approved. The logo will ensure unified visual identity of the partnership and it will be used on the project materials and different communication channels used by 21 institutions participating in the project.

The Contest of the logo of the Project “Modernization of academic library services in Moldova” was launched at the Second workshop „Advocacy. Marketing: promoting the image of the university libraries” (13-14 June 2016). In the final phase of the competition was attended Silvia CIOBANU, Scientific Library of the State University “Alecu Russo”, Balti and Ana MUNTEAN, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

1. The Logo conducted by Silvia CIOBANU

 

 

 

 

 

2.  The Logo conducted by Ana MUNTEAN

 

 

 

 

The logo No. 2 was designated as official logo of the project.

The logo contains uppercase letters of the name of each country participating in this project (MD – Moldova, NO – Norway, RO – Romania). On the sides is placed the name of the project – “Modernization of academic library services in Moldova”. At the top is placed the logo of Scientific Library of ASEM, at the bottom is placed the logo of the University of Bergen, Norway, who are coordinating institutions of this project. Text color on the sides and in the middle is blue. In the middle, the abbreviation of each country is dark blue, which serves as a connection between partners.


Logo-ul parteneriatului Moldova-Norvegia-România a fost aprobat

Logo-ul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a fost aprobat. Logo-ul va asigura identitatea vizuală unitară a parteneriatului și va fi folosit pe materialele proiectului, pe diferite canale de comunicare utilizate de cele 21 de instituții participante la proiect.

Concursul de logo al Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” a fost lansat în cadrul workshopului nr.2 „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” (13-14 iunie 2016). În faza finală concursului au participat Silvia CIOBANU, Biblioteca Științifică a Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălţi și Ana MUNTEAN, Biblioteca Științifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

 1. Logo-ul realizat de Silvia CIOBANU
 2. Logo-ul realizat de Ana MUNTEAN

Logo-ul nr.2 a fost desemnat ca semn distinctiv al proiectului.

Logoul conține litere majuscule ale denumirii fiecărei țări care participa la acest proiect (MD-Moldova, NO-Norvegia, RO-Romania). Pe lateral este denumirea propriu zisă a proiectului – “Modernization of academic library services in Moldova”. În partea de sus a logo-ului este sigla Bibliotecii Ştiinţifice a ASEM, în partea de jos este sigla Universităţii din Bergen, Norvegia, care sunt instituțiile coordonatoare ale acestui proiect. Culoarea textului pe lateral și pe centru este un albastru deschis. Pe mijloc, la abrevierea denumirilor țărilor, care servește drept punct de conexiune dintre parteneri, este folosită o nuanță de albastru închis.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No.4 (follow-up)

Strategic Planning Workshop No.4 (follow-up) has held on March 31, 2017 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Facilitators: Ana INDOITU and Mihai NANI, Programs Coordinators.

At the fourth workshop were addressed the following topics:

 • Presentation of institutional strategies of partner libraries in the project;
 • Institutional consultation session on drafting strategies;
 • Evaluation of the workshop. Establishment of terms and methodology for completion the strategies.

Each library has presented the following: The purpose and objectives of the strategy; Development Vision and its components for the next four years; Development priorities and targets; Action Plan 2017-2020. Facilitation methods were: overview and group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries and members of working groups to develop strategies (30 persons).

Homework: Finishing institutional strategies of partner libraries in the project based on the recommendations of experts given at the follow-up workshop. The final versions of strategies will be submitted for consultation to Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Deadline – April 15, 2017.

The final version of the strategies will be placed on the Project website. Deadline – April 28, 2017.

PHOTOS (31)

Atelier de planificare strategică nr.4 (follow-up)

Atelierul de planificare strategică nr.4 (follow-up) a avut loc la 31 martie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Facilitatori: Ana INDOITU și Mihai NANI, coordonatori Programe.

Al patrulea atelier de instruire a abordat următoarele subiecte:

 • Prezentarea strategiilor instituționale ale bibliotecilor partenere în proiect;
 • Sesiune de consultare instituțională cu privire la redactarea strategiilor;
 • Evaluarea atelierului. Stabilirea termenilor și metodologiei de definitivare a strategiilor.

Fiecare bibliotecă a prezentat următoarele: Scopul și obiectivele strategiei; Viziunea de dezvoltare și componentele acesteia pentru următorii 4 ani; Prioritățile de dezvoltare și obiectivele specifice; Planul de acțiuni 2017 – 2020. Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală și discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare și membrii grupurilor de lucru pentru elaborarea strategiilor (30 persoane).

Tema pentru acasă este redactarea strategiilor instituționale ale bibliotecilor partenere în proiect în baza recomandărilor din cadrul atelierului follow-up, care vor fi transmise spre consultare experților de la Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Termen limita – 15 aprilie 2017.

Varianta finală a strategiilor va fi plasată pe site-ul Proiectului. Termen limita – 28 aprilie 2017.

FOTOGRAFII (31)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

The first certificates of participation in the Summer School were awarded!

certificat-svAt the annual meeting of the Project “Modernization of university libraries in Moldova” were awarded certificates of participation in the Summer School (second edition), which will take place in this year in Galati, Romania.

Certificates have acquired the following institutions and persons:

– One certificate for 3 winners of the National Marathon of Archiving publications in institutional repositories:
Scientific Library of the “Alecu Russo” State University of Balti;
Medical Scientific Library of the State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”;
Republican Scientific Agricultural Library of the State Agrarian University of Moldova.

For participating in the Contest of the Logo of the project:
Silvia CIOBANU, Scientific Library of the “Alecu Russo” State University of Balti;
Ana MUNTEAN, Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

Congratulations!

Primele certificate de participare la Școala de Vară au fost înmânate!

La întâlnirea anuală în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova” au fost acordate Certificate de participare la Școala de Vară (ediția a doua), care va avea loc în acest an la Galați, România.

Certificatele au intrat în posesia următoarelor instituții și persoane:

– Câte un certificat pentru învingătorii Maratonului naţional al arhivării publicaţiilor în repozitoriile instituţionale:
Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi;
Biblioteca Ştiinţifică Medicală a Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”;
Biblioteca Republicană Ştiinţifică Agricolă a Universității Agrare de Stat din Moldova.

– Pentru participare la Concursul de Logo al Proiectului:
Silvia CIOBANU, Biblioteca Ştiinţifică a Universităţii de Stat „A. Russo” din Bălţi;
Ana MUNTEAN, Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei.

Felicitări!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sociological survey on evaluating modernization needs of university libraries

surveyWithin the project “Modernization of academic library services in Moldova” Pro Comunitate Center will conduct a sociological research that will determine the development trends of university libraries under competitive informational environment. The purpose of this research is to assess the needs of modernization of university libraries based on the opinions of two categories of respondents: librarians and users. The survey will address ideas on blocks: library spaces, library staff, information resources, services, library role in the development of education and academic research.

The findings of sociological research will be reflected in the strategies of development of university libraries in Moldova. The study results will be discussed at a round table which will be attended by managers of academic libraries.

Pro Community Centre, in the person of Mr. Valeriu MÎNDRU, PhD in sociology, scientific researcher, Institute for Legal and Political Research of ASM has developed instrumentation for study assess of needs for the modernization of university libraries, which will provide a suitable environment for activity for teachers, students, and librarians.

Questionnaire for libraries managers

Questionnaire for users

Realizarea studiului sociologic privind evaluarea necesităților
de modernizare a bibliotecilor universitare

În cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, Centrul Pro Comunitate va realiza o cercetare sociologică, care va determina tendințele de dezvoltare a bibliotecilor universitare în condițiile mediului informațional concurențial. Scopul acestei cercetări este evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare în baza opiniilor a două categorii de respondenți: bibliotecari și utilizatori. Sondajul va aborda ideile pe blocuri: spațiile bibliotecii, personalul bibliotecii, resursele informaționale, serviciile prestate, rolul bibliotecii în dezvoltarea învățământului și cercetării academice.

Constatările studiului sociologic vor fi reflectate în strategiile de dezvoltare a bibliotecilor universitare din Republica Moldova. Rezultatele studiului vor fi discutate la o masă rotundă, la care vor participa managerii bibliotecilor academice.

Centrul Pro Comunitate, în persoana domnului Valeriu MÎNDRU, doctor în sociologie, cercetător științific coordonator, Institutul Cercetări Juridice și Politice al AȘM a elaborat instrumentarul studiului    pentru evaluarea necesităților de modernizare a bibliotecilor universitare, care să asigure profesorilor, studenților, dar și bibliotecarilor un mediu adecvat pentru activitate.

Chestionar pentru managerii bibliotecilor

Chestionar pentru utilizatori

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Annual Project meeting and Workshop 4: Information Literacy

img_8576Annual Project meeting and Workshop 4: Information Literacy has held on February 7-8, 2017 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

Silvia GHINCULOV and Ane LANDØY, Project coordinators presented General information about the project progress in 2016. Elena RAILEAN presented the Report on the Development of library promotion programs for 2017 (homework, workshop 2). Natalia CHERADI presented the Report on Open Access Week 2016, October 24-30 (homework, workshop 3). There were awarded diplomas and certificates for activities within the International Open Access Week 2016. The results of the Contest of the Logo of the project „Modernization of academic library services in Moldova” were communicated. The approved logo will ensure unified visual identity of the partnership and will be used on the project materials and different communication channels used by 21 institutions. Ane LANDØY presented the Plan of activities for 2017 within the project „Modernization of academic library services in Moldova”. The library managers had some proposals on project activities.

Workshop 4: Information Literacy
Streamed live on https://www.youtube.com/watch?v=eqrMIGmeIIA.

„Information Literacy needed skils”
Angela REPANOVICI, prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania.

„Assumptions in Information Literacy training”
Ane LANDØY, University of Bergen Library, Norway, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turkey.

PHOTOS (57)

The events were attended by 59 representatives from 21 institutions from Moldova, Norway and Romania. The international forum was broadcast online by Information Society Development Institute (IDSI). Video: 68 views.

Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4
„Cultura Informației”

img_8614Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4 „Cultura Informației” a avut loc la 7-8 februarie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

În cadrul întâlnirii anuale de proiect coordonatorii dr. Silvia GHINCULOV și Ane LANDØY au prezentat Informații generale cu privire la progresele înregistrate în proiect în anul 2016. Elena RAILEAN a prezentat Raportul privind elaborarea programelor de promovare ale bibliotecilor pentru anul 2017 (tema pentru acasă, workshopul nr.2). Natalia CHERADI a prezentat Raportul privind Săptămâna Accesului Deschis 2016, 24-30 octombrie (tema pentru acasă, workshopul nr.3). Au fost acordate diplome și certificate pentru activitățile realizate în cadrul Săptămânii Internaționale a Accesului Deschis 2016. Au fost comunicate rezultatele Concursului de logo al Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”. Logo-ul aprobat va asigura identitatea vizuală unitară a parteneriatului și care va fi folosită pe materialele proiectului, pe diferite canale de comunicare utilizate de către cele 21 de instituții. Ane LANDØY a prezentat Planul activităților pentru anul 2017 în cadrul proiectului. Directorii bibliotecilor partenere au venit cu unele propuneri privind desfășurarea activităților proiectului.

Workshop profesional nr.4 „Cultura Informației”
Transmis în flux live pe https://www.youtube.com/watch?v=eqrMIGmeIIA.

„Nevoia de abilități în Cultura Informației”
Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov, România.

„Concepte de bază privind instruirea în Cultura Informației”
Ane LANDØY, Biblioteca Universităţii din Bergen, Norvegia, Serap KURBANOGLU, prof., dr., Hacettepe University, Ankara, Turcia.

FOTOGRAFII (57)

La evenimente au participat 59 de reprezentanți din 21 instituții din Republica Moldova, România și Norvegia. Workshopul a fost transmis online de Institutul de Dezvoltare a Societăţii informaţionale (IDSI). Înregistrarea video: 68 vizionări.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No.3

masa-rotunda-009Strategic Planning Workshop No.3 has held on February 5-6, 2017 at the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project „Modernization of academic library services in Moldova”, funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania. The workshop was facilitated by the Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. Facilitators: Ana INDOITU and Mihai NANI, Programs Coordinators.

At the third workshop were addressed the following topics:

 • Analysis of the action plan for 2017 – 2020;
 • Analysis of the action plan for 2017;
 • Conceptual and technical introduction in evaluation and monitoring tools;
 • Development of Monitoring and Evaluation Plan for 2017;
 • Presentation of Monitoring and Evaluation plan for 2017;
 • Institutional consultation session on drafting strategies;
 • Evaluation of the workshop. Establishment of terms and methodology for completion the strategies.

Facilitation methods were: overview; group work; workshops; individual work; brainstorming; group discussions. The seminar was attended by directors of university libraries.

Homework: Finishing institutional strategies of partner libraries in the project based on the draft of the strategy developed in the workshop, which will be submitted for consultation to experts at Pro Comunitate Center and SRL CONT-M ASIST. For the next workshop, each library will have to prepare a presentation (PPT or another format), including the following:

 • The purpose and objectives of the strategy;
 • Development Vision and its components for the next four years;
 • Development priorities and targets;
 • Action Plan 2017-2020.

The time allotted for presentations for each institution = 10 min + 5 min for questions.

PHOTOS (14)

Atelier de planificare strategică nr.3

Atelierul de planificare strategică nr.3 a avut loc la 5-6 februarie 2017 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice a Moldovei. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România. Atelierul a fost facilitat de Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Facilitatori: Ana INDOITU și Mihai NANI, coordonatori Programe.

Al treilea atelier de instruire a abordat următoarele subiecte:

 • Analiza planului de acțiuni pentru 2017 – 2020;
 • Analiza planului de acțiuni pentru anul 2017;
 • Introducere conceptuală și tehnică în instrumentele de monitorizare și evaluare;
 • Elaborarea Planului de monitorizare și evaluare pentru anul 2017;
 • Prezentarea planului de monitorizare și evaluare pentru anul 2017;
 • Sesiune de consultare instituțională cu privire la procesul de elaborare a strategiilor;
 • Evaluarea atelierului. Stabilirea termenilor și metodologiei de definitivare a strategiilor.

Metodele de facilitare au fost următoarele: prezentare generală; lucru în grup; lucru în ateliere; lucru individual; brainstorming; discuții în grup. La seminar au participat directorii bibliotecilor universitare.

Tema pentru acasă este finisarea strategiilor instituționale ale bibliotecilor partenere în proiect în baza draftului strategiei elaborate în cadrul atelierului, care vor fi transmise spre consultare experților de la Centrul Pro Comunitate și SRL CONT-M ASIST. Pentru următorul atelier, fiecare bibliotecă va trebui să pregătească o prezentare PPT sau în alt format, care să includă următoarele:

 • Scopul și obiectivele strategiei;
 • Viziunea de dezvoltare și componentele acesteia pentru următorii 4 ani;
 • Prioritățile de dezvoltare și obiectivele specifice;
 • Planul de acțiuni 2017 – 2020.

Timpul alocat pentru prezentare pentru fiecare instituție = 10 min + 5 min pentru întrebări.

FOTOGRAFII (14)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Strategic Planning Workshop No.2 and Workshop 4: Information Literacy

untitled

În atenția partenerilor!

Vă invităm să participați la două activități organizate în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

 1. Atelier de planificare strategică nr.3, 5-6 februarie 2017. Locație: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 102, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 09:30 – 10:00, 5 februarie 2017.
 1. Întâlnirea anuală de proiect și Workshopul profesional nr.4 „Cultura Informației”, 7-8 februarie 2017 în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova. Locaţie: Academia de Studii Economice a Moldovei, Biblioteca Ştiinţifică, str. Bănulescu Bodoni 59, Corp F, bir. 103, et. 1, Chişinău 2005, Republica Moldova. Înregistrarea participanților 10:00 – 10:30, 7 februarie 2017.
Posted in Uncategorized | Leave a comment