Workshop 9. Marketing and Advocacy II: best practices

Workshop 9. “Marketing and Advocacy II: best practices” has held on October 8, 2018 in the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova. The event was organized within the Project “Modernization of academic library services in Moldova” funded by the Norwegian Cooperation Programme in Higher Education with Eurasia, developed in partnership between 18 university libraries from Republic of Moldova, University of Bergen, Norway and Transylvania University of Brasov, Romania.

The workshop participants were welcomed by the project coordinator Ane LANDØY, Head of Department at the University of Bergen Library, Norway and the project expert Angela REPANOVICI, Prof., dr., Transylvania University of Brasov, Romania. They were presented the workshop objectives.

A short presentation “Advocacy. Marketing: promoting the image of university libraries” on the most important aspects of the functional collaboration of the university libraries in the Republic of Moldova was given by Dr. Silvia GHINCULOV, Director of the Scientific Library of the Academy of Economic Studies of Moldova.

The workshop program included the presentation of products for informing / educating users (homework, Summer School “The Reference Librarian in the Digital Age” in Constanta-Mamaia, Romania).

Creating the researcher profile in Academic Google: Tutorial
Ana GUDIMA, Academy of Economic Studies of Moldova

LibUnivCatalog: Tutorial
Adela NEGURĂ, State University of Medicine and Pharmacy “Nicolae Testemitanu”

Institutional repository of the Moldova State University: Tutorial
Ecaterina ZASMENCO, Moldova State University

How to Choose a suitable Journal to Publish a Scientific Article: Tutorial
Viorica LUPU, State Agrarian University of Moldova

Using CrossRef: Tutorial
Valentina NASTAS, Technical University of Moldova

Methods and means of promoting the USARB Scientific Library
Mihaela STAVER, “Alecu Russo” State University of Balti

Rules for the elaboration of bibliographic references: Tutorial
Ecaterina SCHERLET, “Ion Creangă” State Pedagogical University

Campaign for ULIM Graduate Support (CSA), 2017 Edition: Advertising Spot
Irina BOTNARU, Free International University of Moldova

Self-Archiving in the AAP Institutional Repository: Guide
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academy of Public Administration

Discover the arts through the library
Rodica AVASILOAIE, Academy of Music, Theatre and Fine Arts

Promotion of the library image
Raisa ȘVEȚ, Trade Co-operative University of Moldova

Presentation of the realised objectives within promoting program of the Library of the “B.P. Hasdeu” State University of Cahul
Information sources for study: Tutorial
Natalia PONOMARIOV, “Bogdan Petriceicu Hasdeu” State University of Cahul

Information Literacy. USEFS Library experience
Victoria TOMA, State University of Physical Education and Sport

Scientific Library of “Grigore Țamblac” State University of Taraclia
Marina OGURȚOVA, “Grigore Țamblac” State University of Taraclia

Scientific Library UST: achievements within the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Vera SANDU, State University of Tiraspol

The exchange of ideas and communication within the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Iurie ŢVIGUNOV, Academy “Stefan cel Mare” of Ministry of Internal Affairs

“The Platform Web of Science & Incites” within the framework of the project “Modernization of academic library services in Moldova”
Larisa CEACHIR, Comrat State University from Moldova

Moldovan State Institute of International Relations (IRIM)
Iulia MELNIC, Moldovan State Institute of International Relations

The results were evaluated and certificates for participation in the workshop were granted. The winner of the competition for the best presentation of the developed product was Viorica LUPU, Republican Agricultural Scientific Library of UASM. She received a set of promotional materials from Transilvania University of Brasov, Romania.

PHOTOS (70)

The workshop was attended by 38 representatives from 18 universities from the Republic of Moldova and 2 trainers from Norway and Romania.


Workshopul profesional nr.9 „Advocacy / Marketing II:
cele mai bune practici”

Workshopul profesional nr.9 „Advocacy / Marketing II: cele mai bune practici” a avut loc la 8 octombrie 2018 la Biblioteca Ştiinţifică a Academiei de Studii Economice din Moldova. Evenimentul a fost organizat în cadrul Proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”, finanțat de Programul Norvegian de Cooperare cu Eurasia în domeniul învăţământului superior, realizat în parteneriat între 18 biblioteci universitare din Republica Moldova, Universitatea din Bergen, Norvegia şi Universitatea Transilvania din Brașov, România.

Participanții la workshop au fost salutați de coordonatorul proiectului Ane LANDOY, șef de departament la Biblioteca Universității din Bergen, Norvegia și expertul Angela REPANOVICI, prof., dr., Universitatea Transilvania, Braşov. Au fost prezentate obiectivele workshop-ului.

O scurtă prezentare „Advocacy. Marketing: promovarea imaginii bibliotecilor universitare” privind cele mai importante aspecte ale colaborării funcționale a bibliotecilor universitare din Republica Moldova a avut Dr. Silvia GHINCULOV, director al Bibliotecii Ştiinţifice a Academiei de Studii Economice din Moldova.

Programul workshopului a inclus prezentarea produselor pentru informarea / educarea utilizatorilor (tema pentru acasă, Școala de vară „Bibliotecarul de referințe în era digitală”, Constanța-Mamaia, România).

Crearea profilului cercetătorului în Google Academic: Tutorial
Ana GUDIMA, Academia de Studii Economice din Moldova

LibUnivCatalog: Tutorial
Adela NEGURĂ, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”

Институциональный репозиторий Молдавского Государственного Университета: Tutorial
Ecaterina ZASMENCO, Universitatea de Stat din Moldova

Cum să alegeți o revistă potrivită pentru publicarea unui articol științific: Tutorial
Viorica LUPU, Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Utilizare CrossRef: Tutorial
Valentina NASTAS, Universitatea Tehnică a Moldovei

Modalităţi şi mijloace de promovare a Bibliotecii Ştiinţifice USARB
Mihaela STAVER, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi

Reguli de elaborare a referințelor bibliografice: Tutorial
Ecaterina SCHERLET, Universitatea Pedagogică de Stat „I.Creangă”

Campania în Sprijinul Absolventului ULIM (CSA), Ediţia 2017: Spot publicitar
Irina BOTNARU, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Autoarhivarea în Repozitoriul Instituțional AAP: Ghid
Rodica SOBIESKI-CAMERZAN, Academia de Administrare Publică

Descoperă artele prin bibliotecă
Rodica AVASILOAIE, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Promovarea imaginii bibliotecii
Raisa ȘVEȚ, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

Prezentarea obiectivelor realizate din programul de promovare a Bibliotecii Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din Cahul
Sursele de informare pentru studiu: Tutorial
Natalia PONOMARIOV, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul

Cultura informației. Din experiența Bibliotecii USEFS
Victoria TOMA, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Научная библиотека Тараклийского государственного университета им. Г. Цамблака
Marina OGURȚOVA, Universitatea de Stat „Grigore Țamblac” din Taraclia

Realizările Bibliotecii Științifice UST în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
Vera SANDU, Universitatea de Stat din Tiraspol

Schimbul de idei și comunicarea în cadrul proiectului „Modernizarea serviciilor bibliotecilor universitare din Moldova”
Iurie ŢVIGUNOV, Academia „Ştefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne

«The Platform Web of Science & Incites» в рамках проекта «Модернизация библиотечных услуг университетов Молдовы»
Larisa CEACHIR, Universitatea de Stat din Comrat

Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova (IRIM)
Iulia MELNIC, Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova

Au fost evaluate rezultatele și acordate certificate pentru participare la workshop. Învingătoarea competiției privind cea mai bună prezentare a produsului dezvoltat a fost Viorica LUPU, Biblioteca Republicană Științifică Agricolă a UASM. Ei i-a fost oferit un set de materiale promoționale de la Universitatea Transilvania din Brașov, România.

FOTOGRAFII (70)

La workshop au participat 38 de reprezentanți din 18 universități din Republica Moldova și 2 formatori din Norvegia și România.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s